Instytucja Zarządzająca WRPO2014-2020 (IZ WRPO2014+) przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o okolicznościach mogących świadczyć o wystapieniu nadużycia finansowego lub nieprawidłowości dotyczących realizacji WRPO2014+ prosimy o przekazanie takich informacji. Kazdy taki sygnał będzie szczegółowo badany. 

Przekazywane sygnały o nadużyciach / nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych i korygujących oraz przyczynią sie do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nadużyć /nieprawidłowości należy:

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.    
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi procedurami w Instytucji Zarządzającej WRPO2014+ oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.    
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.     
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że zbadanie takiego zgłoszenia może byc utrudnione, co w konsekwencji spowoduje brak jego rozpatrzenia.
 5. Każde zgłoszenie IZ WRPO2014+ traktuje priorytetowo.

Isnieje możliwość zgłaszania nadużycia finansowego do OLAF, czyli Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych:

 1. Zgłoszenie online - raport online olaf
 2. Zgłoszenie przez formularz kontaktowy (na stronie internetowej) - email OLAF
 3. Zgłoszenie na adres korespondencyjny:
  European Commission,
  European Anti-Fraud Office (OLAF)
  Investigations & Operations
  B-1049 Brussels, Belgium 

Do OLAF można zgłosić wszelkie przypadki podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych, również anonimowo. Istotne jest, aby informacje przekazane do OLAF były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty). 
Z OLAF można komunikować się w języku polskim. 

Pobierz jako PDF