Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Dotyczy: rozeznania rynku podczas udzielania zamówień w projektach UE w stanie epidemii (COVID-19)

W piśmie z dnia 22.04.2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zajęło stanowisko dotyczące możliwości wyłączenia rozeznania rynku podczas udzielania zamówień w stanie epidemii COVID-19.

Sytuacje, w których możliwe jest niestosowanie rozeznania rynku, zostały określone w pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014‑2020. Jednocześnie, zgodnie z pkt 4 podrozdziału 6.5.1, zamawiający ma możliwość zastąpienia rozeznania rynku zasadą konkurencyjności.

Niestosowanie rozeznania rynku w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 jest zatem również możliwe w okolicznościach wskazanych w pkt 7 lit. d i e podrozdziału 6.5.

Jednocześnie, Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa (IK UP) zwraca uwagę, że rozeznanie rynku nie jest procedurą tak sformalizowaną jak zasada konkurencyjności, w szczególności nie obowiązują żadne terminy minimalne, w związku z czym wydaje się, że w większości przypadków przeprowadzenie rozeznania nie powinno stanowić nadmiernego utrudnienia nawet w aktualnej sytuacji. Zrozumiałym jest natomiast, że w czasie stanu epidemii (COVID-19) analiza cen rynkowych może być utrudniona wskutek ograniczeń w komunikacji z potencjalnymi wykonawcami, co może przekładać się na brak wystarczającej liczby cenników do analizy. Jeżeli zatem beneficjent napotyka tego rodzaju trudności w przeprowadzeniu rozeznania rynku, powinien ten fakt wykazać w analizie, o której mowa w pkt 2 sekcji 6.5.1 ww. Wytycznych. Rozeznanie rynku należy wówczas uznać za przeprowadzone prawidłowo.

Podsumowując, w opinii IK UP, w związku z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanej COVID-19 na terenie całego kraju, kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach projektów UE należy rozstrzygać obecnie również w związku z wystąpieniem siły wyższej. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie wszelkich rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku.

Dodatkowo IK UP wskazuje, że rozeznania rynku nie stosuje się do zamówień określonych w pkt 6 podrozdziału 6.5 ww. Wytycznych.

Pobierz jako PDF