Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 21 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o czasowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).
Częściowe zawieszenie Wytycznych ma na celu głównie dostosowanie interwencji podejmowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy do warunków wynikających ze stanu epidemii COVID-19, gdzie spełnienie przez beneficjentów wszystkich wymogów wynikających z wytycznych nie jest możliwe bądź stan epidemii stanowi utrudnienie dla realizacji niektórych form wsparcia.
Należy zaznaczyć, iż wskazane w Informacji o częściowym zawieszeniu Wytycznych, zawieszenia można zastosować tylko do projektów, które zakładają bezpośrednie działania na rzecz walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami lub w których spełnienie warunków opisanych w Wytycznych stało się niemożliwe ze względu na epidemię. Wyłączenia stosuje się zarówno dla projektów nowo wybieranych do dofinansowania, jak i już realizowanych, również na podstawie poprzednich wersji Wytycznych. IZ WRPO 2014+ zastrzega przy tym, iż skorzystanie z rozwiązań zaproponowanych przez MFiPR generuje konieczność wprowadzenia stosownych zmian do wniosku o dofinansowanie, które bezwzględnie wymagają akceptacji Instytucji Zarządzającej.
Zgodnie z informacją zawieszono stosowanie podrozdziału 3.5, sekcja 3.5.2, pkt. 4 mówiącego o długości stażu, co umożliwia czasowe zawieszenie stażu z powodu stanu epidemii COVID-19. W realizowanych projektach kwestie dotyczące okresu trwania i formy realizacji stażu (stacjonarnie czy zdalnie) powinny być ustalane indywidualnie i uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju, sytuacji stażysty oraz podmiotu przyjmującego na staż. W okresie zawieszenia stażu, nie wypłaca się wynagrodzenia opiekunowi stażysty lub wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku opieki nad mniejszą liczbą stażystów. Stażyście natomiast przysługuje stypendium stażowe, za okres zawieszenia, tylko wówczas gdy staż zostanie wznowiony po okresie zawieszenia. Okres zawieszenia należy potraktować jako okres udokumentowanej niezdolności do odbywania stażu, przypadający w okresie jego trwania, który jest spowodowany siłą wyższą jaką jest pandemia COVID-19.
Zawieszono stosowanie podrozdziału 4.2 pkt 5d mówiącego m.in. o okresie wypłacania wsparcia pomostowego, tj. że wsparcie pomostowe można przyznać na okres od 6 do maksymalnie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Informuję, że osoby, które otrzymały środki EFS na założenie własnej działalności gospodarczej i muszą spełnić wymóg trwałości, ale nie kwalifikują się do wsparcia przewidzianego w ustawie z 31 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej zwaną specustawą), np. z powodu zbyt krótkiego okresu prowadzenia działalności gospodarczej, mogą skorzystać z przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie. Wsparcie takim osobom może być wypłacane przez cały okres realizacji projektu, nawet jeżeli minęło już 12 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. Wsparcie pomostowe może być również przyznane osobom, którym okres wypłaty wsparcia pomostowego zakończył się przed wybuchem pandemii, ale teraz odczuwają negatywne skutki tego kryzysu ekonomicznego. Osoby, które skorzystają z możliwości wypłaty wsparcia pomostowego w projekcie ze względu na trudną sytuację spowodowaną pandemią, nie mogą już ubiegać się o dofinansowanie działalności w ramach instrumentów ze specustawy na ten sam cel. W związku z powyższym w przypadku, gdy beneficjent zdecyduje się na umożliwienie uczestnikom skorzystania z wsparcia pomostowego przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, zobowiązany będzie przedstawić potwierdzenia ze strony uczestników projektu, iż nie skorzystali oni z dofinansowania działalności w ramach instrumentów ze specustawy na ten sam cel.
Zawieszono stosowanie podrozdział 4.5 pkt 3 mówiącego, że działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu nie może zostać zawieszona w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia wskazanego jako data rozpoczęcia działalności w CEiDG albo KRS. W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa jest możliwe czasowe zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej i nie jest to traktowane jako naruszenie wymogu trwałości. Okres ten nie jest wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym podjęciu działalności musi być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej, tj. o okres jej zawieszenia. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie przysługuje jednak wsparcie pomostowe, które jest przeznaczone na wydatki związane z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, a de facto osoba, która formalnie zawiesza działalność gospodarczą ma przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej.
Zawieszono również stosowanie podrozdziału 5.2 pkt 9 i 12, w których jest mowa o zapewnieniu finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące oraz o tym, że koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 są finansowane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy względem konkretnego dziecka. Jednocześnie IZ WRPO 2014+ informuje, iż w przypadku zawieszenia działalności placówki, w której funkcjonują nowo utworzone miejsca opieki, lub zawieszenia świadczenia usług opieki nad dziećmi, przy jednoczesnym kwalifikowaniu w ramach projektu kosztów stałych ponoszonych w okresie zawieszenia, okres zawieszenia działalności będzie możliwy do wykazania we wskaźnikach dotyczących liczby miesięcy działalności bieżącej. W przypadku skorzystania z takiej możliwości, w opinii IZ WRPO 2014+, niezasadne jest dodatkowe wydłużanie okresu finansowania działalności bieżącej ponad okres odpowiednio 24 lub 12 miesięcy.
Zawieszenie Wytycznych obowiązuje od 1 lutego br. do 31 grudnia 2020 r. W pozostałym zakresie stosowanie przedmiotowych wytycznych pozostaje obligatoryjne. Zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia wytycznych może nastąpić w każdym czasie, w drodze wydania kolejnej informacji o zwieszeniu stosowania wytycznych, zastępującej niniejszą informację.

Pobierz jako PDF