Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

AKTUALIZACJA - 9 lipca 2020 r.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, otrzymujemy wiele pytań od przedsiębiorców. Zamieszczamy pytania i odpowiedzi, które budzą najwięcej wątpliwości. Kolejne pytania będą pojawiać się sukcesywnie.

WSPARCIE W ZAKRESIE FINANSOWANIA KAPITAŁU OBROTOWEGO

1. Na kiedy planowany jest nabór wniosków?
 
Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego jest w trakcie przygotowania. Rozpoczęcie udzielania wsparcia planowane jest w lipcu i zostanie poprzedzone informacją zamieszczoną na naszej stronie internetowej WRPO. 
 
2. Gdzie znajdują się dokumenty, wzory wniosku o dofinansowanie?
 
Wsparcie jest w trakcie przygotowania. Dokumenty zostaną opublikowane przez Grantodawcę w momencie ogłoszenia naboru.
 
3. Czy potrzebny będzie podpis kwalifikowany?
 
Nie, będzie podobnie jak w systemie LSI. Konieczne będzie wysłanie wniosku elektronicznego przez generator oraz dostarczenie podpisanych dokumentów do Grantodawcy w wyznaczonym terminie.
 
4. Czy liczba etatów FTE może być ułamkiem (np. 1,5)? Jeśli nie, to czy można tę wartość zaokrąglić w górę?
 
Nie, FTE podaje się w przeliczeniu na pełne etaty, zaokrąglając w dół.
 
5. Czy i w jakiej sytuacji do FTE można wliczać właściciela?
 
Właściciel zostaje wliczony do FTE, jeżeli prowadzi działalność jednoosobową oraz w sytuacji kiedy jest pracownikiem etatowym.
 
6. W jaki sposób będzie weryfikowany spadek obrotów?
 
Wnioskodawca musi wykazać, że jego obroty w dowolnym miesiącu po 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku spadły o co najmniej 30%. Weryfikacja (na etapie umowy lub wpłaty) będzie przebiegać na podstawie analizy dokumentów księgowych, tj. danych z ewidencji dla celów podatkowych oraz dokumentów potwierdzających spadek obrotów - księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów pod ryczałt ewidencjonowany, ale możliwe też inne - dla podmiotów rozliczających się w oparciu o kartę podatkową - rachunki i faktury, dowody zakupu towarów i usług wykazane na podstawie kas rejestrujących (paragony fiskalne).
 
7. Czy przedsiębiorstwo, które zawiesiło swoją działalność w związku z COVID-19, będzie się mogło starać o dotację?
 
Aby Wnioskodawca mógł ubiegać się o wsparcie, na dzień 31 grudnia 2019 r. musiał prowadzić działalność gospodarczą. Na etapie wniosku o grant musi już działać i utrzymać działalność w okresie, na który wnioskuje o wsparcie. 
 
8. AKTUALIZACJA - Czy firmy z branży rybołówstwa będą wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia?
 
Są częściowo wykluczone. Konkurs nie dotyczy wsparcia udzielanego w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem nr 1379/2013, które dotyczy którejkolwiek z kategorii wskazanych w art. 1 lit. a–k rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 717/2014”.
 
9. Czy dotację będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu?
 
Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy, przyczyniające się do osiągnięcia celu jakim jest utrzymanie płynności działalności gospodarczej przez co najmniej 3 miesiące.
 
10. Czy skorzystanie przez firmę ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej lub innych programów pomocowych uniemożliwia skorzystanie z dotacji na kapitał obrotowy?
 
Wnioskodawca będzie zobligowany do złożenia oświadczeń, że w zakresie niniejszego grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków, tj. dofinansowanie otrzymane w formie stawki jednostkowej w ramach niniejszego grantu nie zostanie przeznaczone na:
a) całkowite lub częściowe, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku dwukrotnie ze środków publicznych krajowych bądź europejskich,
b) sfinansowanie kosztów objętych niekomercyjnym wsparciem pożyczkowym, kredytowym bądź gwarancyjnym;
c) zapłacenie podatków, w tym podatku VAT lub innej opłaty w sytuacji kiedy istnieje prawna możliwość ich odzyskania.
 
Należy mieć także na uwadze limity kumulacji środków wskazanych w Tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
 
11. Jesteśmy spółką cywilną – 4 osoby i normalnie pracujemy na stanowisku pracy i zatrudniamy na umowę o prace 2 pracowników. Z jakiej formy dotacji i w jakiej kwocie pieniężnej? Czy wspólnicy będą liczeni do gotowego wzoru jako pracownik czy tylko pracownicy na umowę o pracę?
 
Do wyliczenia kwoty wsparcia należy wziąć liczbę odpowiadającą zatrudnieniu w firmie w przeliczeniu na pełne etaty i podstawić do zaproponowanego w dokumentacji konkursowej wzoru. Jeżeli właściciele są pracownikami etatowymi, wtedy ich etat również stanowi postawę do wyliczenia wartości wsparcia.
 
Przykład: 
Pierwiastek (4+2) x 3 (okres wsparcia) x stawka jednostkowa = kwota grantu 

 

12. Jak należy liczyć przychód w przypadku osoby samozatrudnionej i będącej jednocześnie komandytariuszem w spółce tj. z obu źródeł czy tylko jako osoba samozatrudniona?

Jeśli chodzi o obliczenie przychodów z działalności dla udowodnienia spadku obrotów o co najmniej 30%, wówczas pod uwagę brane są dane dotyczące tylko podmiotu wnioskującego. W przypadku obliczenia przychodów dla udowodnienia statusu MSP należy wziąć pod uwagę definicję MŚP, np. skorzystać z kwalifikatora MŚP dostępnego pod linkiem https://kwalifikator.een.org.pl/.

13. Czy istnieją programy / granty na zakup sprzętu i oprogramowania? Jakie?

Jest kilka rodzajów wsparcia, zarówno zwrotne, jak i bezzwrotne. Prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w celu ustalenia z czego mogą Państwo skorzystać.

14. Czy możliwe jest korzystanie z grantu, jeśli wiodącym kodem działalności gospodarczej jest 64.99 (działalność finansowa), ale prowadzona jest również działalność organizatora turystyki i grant będzie wykorzystywany tylko na tę odnogę działalności gospodarczej?

Należy wziąć pod uwagę przeważający kod PKD przedsiębiorstwa. Jeśli działalność prowadzona pod kodem PKD 64.99 będzie wykluczona, to nie będą mogli Państwo złożyć wniosku o grant . Ostateczne regulacje będą określone w dokumentacji konkursowej, która pojawi się w momencie ogłoszenia naboru wniosków.

15. Czy agenci ubezpieczeniowi / brokerzy i prowadzący franczyzy placówek bankowych są wykluczeni z możliwości ubiegania się o grant?

Działalność instytucji finansowych, bankowych oraz sektora kas spółdzielczych będzie wykluczona ze wsparcia. Ostateczne regulacje będą określone w dokumentacji konkursowej, która pojawi się w momencie ogłoszenia naboru wniosków.

16. Jaka jest łączna kwota grantów? Jaka będzie kwota przysługiwała pozostałym branżą czyli 60% całości?

Aktualnie planuje się, że pomoc dla firm wyniesie 94 293 867,92 zł. Dla typu B – firm z pozostałych branż, kwota wsparcia wyniesie 56 576 320,75 zł.

17. Czy można porównać spadek obrotów marzec 2020 do luty 2020?

Tak.

18. Czy jeśli jestem mikroprzedsiębiorą - samozatrudnionym i nie mogłam wykonywać działalności ze względu na opiekę nad dzieckiem i spełniam warunki grantu-zmniejszenie obrotu, czy w tym przypadku mogę się starać o grant?

Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorstw, które utraciły płynność finansową w związku z COVID-19.

19. Czy spółka z branży rolniczej jest wyłączona branżowo z grantów

Nie.

20. Czy znane są kryteria wyboru?

Znane są kryteria formalne, czyli jakie podmioty mogą ubiegać się o wsparcie. Ewentualne kryteria wyboru będą określone w dokumentacji, która ukaże się w momencie ogłoszenia naboru wniosków.

21. Czy wystarczy że siedziba w KRS jest w Wielkopolsce czy też cała działalność gospodarcza musi być prowadzona w Wielkopolsce?

Wsparcie jest skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw z siedzibą w województwie wielkopolskim. Firma może prowadzić działalność gospodarczą także poza tym regionem.

22. Jaka wielkość środków jest przewidziana na ten grant w województwie wielkopolskim?

Aktualnie planuje się, że pomoc dla firm wyniesie 94 293 867,92 zł.

23. Moim głównym PKD jest 85.52 - pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 85.59 B z listy jest kolejnym - jaka jest szansa na uzyskanie grantu?

Należy wziąć pod uwagę przeważający kod PKD. PKD 85.52 nie znajduje się na wykazie Typu A, zatem firma będzie mogła złożyć wniosek w ramach Typu B – pozostałych branż. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że wnioski będą przyjmowane, oceniane i umieszczane na listach rankingowych według daty i godziny (z dokładnością do sekundy) złożenia wniosku o grant zarejestrowanej w generatorze wniosków (zgodnie z datą i godziną określoną przez serwer generatora). O kolejności na licie rankingowej i tym samym szansach na otrzymanie grantu decyduje data i godzina złożenia.

24. Jaka jest różnica między typem A a B?

Typ A to 40% dostępnej alokacji środków dla wyszczególnionych branż, które w wysokim stopniu odczuły skutki COVID-19. Typ B to 60% alokacji środków dla pozostałych branż, nie mieszczących się w wymienionych kodach PKD.

25. Jak, na potrzeby programu, definiuje się nagły niedobór lub brak płynności finansowej? Jak będzie to weryfikowane?

W chwili obecnej trwają prace nad Regulaminem i pozostałymi dokumentami, a także ustalenia między Grantodawcą, Urzędem Marszałkowskim i Ministerstwem. Ostateczne informacje w tej kwestii zostaną upublicznione z wyprzedzeniem.

26. Czy trzeba mieć zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami?

Na etapie wypełniania wniosku o grant Wnioskodawca oświadcza, że nie posiada zaległości publiczno-prawnych. Jednocześnie dla części podmiotów Grantodawca sprawdzi ww. oświadczenie na dokumentach. O konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów Grantodawca poinformuje Grantobiorcę na etapie przygotowywania umowy o powierzenie grantu lub później.

27. Co oznacza ""Możliwość odzyskania VAT""? Co oznacza możliwość wyboru ""częściowo""? Czy chodzi o każdego płatnika VAT, czy np. o zwrot VAT ze względu na prowadzenie działalności międzynarodowo?

Zgodnie z upublicznionym na stronie wrpo.wielkopolskie.pl dokumentem pod nazwą „WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA””, warunkiem uzyskania grantu zarówno w typie A i B jest złożenie przez Grantobiorcę wniosku o grant wraz z załącznikami oraz oświadczeń, że w zakresie niniejszego grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków, tj. dofinansowanie otrzymane w formie stawki jednostkowej w ramach niniejszego grantu nie zostanie przeznaczone na:

a) całkowite lub częściowe, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku dwukrotnie ze środków publicznych krajowych bądź europejskich;

b) sfinansowanie kosztów objętych niekomercyjnym wsparciem pożyczkowym, kredytowym bądź gwarancyjnym;

c) zapłacenie podatków, w tym podatku VAT lub innej opłaty w sytuacji kiedy istnieje prawna możliwość ich odzyskania.

Nie ma zatem mowy o częściowym odzyskiwaniu podatku VAT. Jednocześnie możliwość odzyskania podatku od towarów i usług możliwa jest głównie w przypadku podmiotów będących podatnikami VAT czynnymi, ale nie tylko. Nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, a jednocześnie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich nie jest uprawniony do dokonywania interpretacji przepisów prawa. Obowiązek taki spoczywa na Wnioskodawcach.

28. Firma nie mogła zalegać z podatkami i ZUS na 31.12.2020 LUB na dzień składania wniosku? Czy firmy, które na dzień dzisiejszy nie zalegają lecz posiadały zaległości na dzień 31.12.2019r. są wykluczone z ubiegania się o grant?

Zgodnie z założeniami projektu grantowego, środki mają być przeznaczone dla podmiotów, które w związku z COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji. Jednocześnie środki nie mogą być przeznaczone dla podmiotów, które zalegały z płatnościami należności publiczno-prawnych na dzień 31.12.2019.

W związku z powyższym o środki z grantu ubiegać się mogą podmioty, które na dzień 31.12.2019 nie posiadały zaległości, ale na dzień złożenia wniosku o grant posiadały zaległości i jednocześnie nie mogą się ubiegać podmioty, które na dzień 31.12.2019 posiadały zaległości i na dzień złożenia wniosku o grant nie posiadały zaległości.

29. Co dokładnie rozumie się przez znalezienie się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej?

W chwili obecnej trwają prace nad Regulaminem i pozostałymi dokumentami, a także ustalenia między Grantodawcą, Urzędem Marszałkowskim i Ministerstwem. Ostateczne informacje w tej kwestii zostaną upublicznione z wyprzedzeniem.

30. W jaki sposób będzie weryfikowana utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa?

W chwili obecnej trwają prace nad Regulaminem i pozostałymi dokumentami, a także ustalenia między Grantodawcą, Urzędem Marszałkowskim i Ministerstwem. Ostateczne informacje w tej kwestii zostaną upublicznione z wyprzedzeniem.

31. Jak definiujemy przychody w przypadku nievatowców?

Zgodnie z upublicznionym na stronie wrpo.wielkopolskie.pl dokumentem pod nazwą „WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”” obrót definiuje się zgodnie z art. 29a. ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z zm.). Zgodnie z ww. przepisami obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podmioty, które są zwolnione z podatku VAT wykazują obroty brutto, natomiast płatnicy podatku VAT wykazują obroty netto.

32. Jak definiujemy przychody w przypadku vatowców? Czy chodzi o przychody z działalności operacyjnej czy też razem z pozostałymi przychodami operacyjnymi (spółka handlowa)?

Odp. Zgodnie z upublicznionym na stronie wrpo.wielkopolskie.pl dokumentem pod nazwą „WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”” obrót definiuje się zgodnie z art. 29a. ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z zm.). Zgodnie z ww. przepisami obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podmioty, które są zwolnione z podatku VAT wykazują obroty brutto, natomiast płatnicy podatku VAT wykazują obroty netto.

33. Czy dotacje stanowiące pozostały przychód operacyjny niepodatkowy wliczana jest w przychód (do określania spadku przychodu)?

Zgodnie z upublicznionym na stronie wrpo.wielkopolskie.pl dokumentem pod nazwą „WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”” obrót definiuje się zgodnie z art. 29a. ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z zm.). Zgodnie z ww. przepisami obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podmioty, które są zwolnione z podatku VAT wykazują obroty brutto, natomiast płatnicy podatku VAT wykazują obroty netto.

34. Czy będzie wymagane jakieś zabezpieczenie?

Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.

35. Czy pod uwagę bierzemy główne PKD, czy przeważające w przychodach?

Zgodnie z założeniami dla określenia przyporządkowania działalności do Typu A lub do Typu B pod uwagę bierze się przeważający kod PKD zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (CEIDG lub KRS).

36. Jaki jest czas oczekiwania na decyzję przyznania dotacji i jaki jest czas oczekiwania na środki finansowe od decyzji?

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji, w tym Regulaminu, w którym określone zostaną terminy obowiązujące zarówno Grantobiorcę jak i Grantodawcę.

37. Czy przy kolejności zgłoszeń liczy się data wpływu  wniosku do WARP w wersji elektronicznej czy papierowej?

Wnioski będą przyjmowane, oceniane i umieszczane na liście rankingowej według daty i godziny złożenia wniosku o grant w generatorze wniosków. Natomiast, przedsiębiorca zostanie zobowiązany do dosłania wygenerowanych dokumentów z podpisem wnioskodawcy/osoby upoważnionej w terminie kilku dni roboczych od wysłania wersji elektronicznej wniosku (decydująca będzie data wpływu do Grantodawcy, a nie data nadania).

38. Czy złożenie wniosku w wersji drukowanej dotyczy siedziby głównej WARP czy możliwe jest składanie w Oddziałach Terenowych?

Wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub pocztą tradycyjną do Biura Projektu w Poznaniu, tj. na ul. Piekary 19.

39. Czy konkurs zostanie zamknięty w przypadku przekroczenia dostępnej alokacji i czy alokacja jest już znana?

Alokacja w projekcie grantowym aktualnie wynosi 94 293 867,92 PLN.  W przypadku osiągnięcia wartości 110% alokacji wynikającej ze złożonych wniosków, nabór wniosków może zostać wstrzymany.

40. Czy będzie można wcześniej założyć konto w generatorze oraz przygotować sobie wniosek w generatorze online?

W tej chwili trwają prace programistyczne związane z aplikacją generatora. Ostateczna decyzja wynikać będzie z przeprowadzonych testów. Wcześniej, w momencie ogłoszenia naboru, zostanie udostępniony wzór wniosku o przyznanie grantu.

41. Czy odpowiednio wcześniej przed ogłoszeniem naboru, dokumenty i wyjaśnienia będą dostępne?

Dokumenty związane z naborem zostaną zamieszczone w II połowie lipca, przed rozpoczęciem naboru wniosków.

42. Jak długo będzie trwał nabór? Do kiedy będzie można składać wnioski?

Data rozpoczęcia oraz zakończenia naboru wniosków zostanie podana przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

43. Czy jak złoży się wniosek elektronicznie to trzeba go wydrukować i podpisać dokumenty i dostarczyć go do WARPU czy czekać na decyzje?

Tak, po złożeniu elektronicznego wniosku przez generator wnioskodawca będzie musiał wydrukować i podpisać dokumenty oraz dostarczyć je do Biura Projektu w Poznaniu – ul. Piekary 19.

44. Czy ma znaczenie tutaj zasada kto pierwszy ten lepszy przy składaniu wniosków? Czy będzie decydować kolejność złożonych wniosków czy wnioski będą punktowane i na tej podstawie zapadnie decyzja?

Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów przedstawionych przez WARP Sp. z o.o. w porozumieniu z IZ WRPO 2014+. Jeśli zapotrzebowanie na wsparcie wynikające z poprawnych wniosków będzie przekraczać dostępną kwotę decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

45. Szkoda że liczy się moment dostarczenia dokumentów fizycznie. Będzie to generować kolejki / Co z COVID? Nie lepiej wysłać kurierem?

Wnioski będą przyjmowane, oceniane i umieszczane na liście rankingowej według daty i godziny złożenia wniosku o grant w generatorze wniosków. Wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub pocztą tradycyjną do Biura Projektu w Poznaniu, tj. na ul. Piekary 19.

46. Jak będzie okres pomiędzy ogłoszeniem naboru a dniem składania wniosku?

Dokumenty będą zamieszczone na stronie WARP Sp. z o.o. na kilka dni przed rozpoczęciem naboru wniosków w generatorze.

47. Czy powołanie członków rady nadzorczej w spółce z o.o. za wynagrodzeniem, zgłoszone do ZUS, wlicza się do FTE?

Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą wyliczone do wskaźnika FTE etaty.

48. Czy prezes w sp. z o.o nie mający umowy o pracę, a posiadający powołanie do pełnienia funkcji, jest zaliczany jako jeden etat do FTE?

Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą wyliczone do wskaźnika FTE etaty.

49. Komandytariusz spółki komandytowej nie zatrudniony w spółce składa oddzielny grant jako przedsiębiorca (1 FTE) czy dolicza się do FTE spółki. Nie jest on zatrudniony w spółce.

Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. W powyższej sytuacji, jeśli komandytariusz prowadzi inną działalność, może złożyć oddzielny wniosek o grant.

50. Czy spółka z o.o. bez pracowników może składać wniosek?

Spółka z o.o. nie zatrudniająca pracowników nie jest wykluczona z możliwości złożenia wniosku o grant, ale jej FTE=0.

51. Czy udziałowcy sp. z o.o nie będący zatrudnionymi na umowę o pracę liczą się do FTE?

Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.  W powyższej sytuacji udziałowcy nie zostaną wliczeni do FTE spółki.

52. Jak wyliczyć FTE: prowadzę działalność gospodarczą i pracuję na ½ etatu, zatrudniam 1 osobę na ½ etatu i 6 osób na umowę zlecenie

Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą także może być wliczona do liczby pracowników. W opisanym przypadku FTE=1  (1,5 etatu zaokrąglone do liczb całkowitych w dół). Wnioskodawca ma obowiązek prawidłowego obliczenia wartości wskaźnika FTE na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych dostępnych u przedsiębiorcy. 

53. Czy zatrudnienie 0,5 etatu w firmie – to 1 FTE czy 0 FTE?

Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. W powyższym przykładzie FTE = O.

54. Właściciel firmy prowadzi działalność i jest zatrudniony na ½ etatu + pracownik na ½ etatu – jak obliczyć FTE?

W powyższym przypadku FTE=1 (1,5 etatu zaokrąglone do liczb całkowitych w dół).

55. Jeśli wspólnicy sp. cywilnej prowadzą działalność tylko w spółce i zatrudniają 2 pracowników to FTE=4 czy 2?

Jeśli o grant występuje spółka, jej pracownicy są zatrudnieni na pełne etaty w oparciu o umowę o pracę, a właściciele są także pracownikami spółki zatrudnionymi na podstawie umów o pracę na pełny etat to FTE=4.

56. A co w przypadku przedsiębiorcy, który zatrudnia pracownika etatowego na 0,5 etatu?

Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli właściciel firmy jest także jej pracownikiem może zostać wliczony do wskaźnika FTE. W powyższym przykładzie FTE = O albo FTE=1.

57. Czy liczymy pracowników przebywających na L4 z powodu ciąży?

Do wyliczenia wartości FTE wlicza się pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.

58. Przy pytaniu o pracownicę w ciąży wspominał Pan, że pracownicy na urlopach wychowawczych i macierzyńskich nie są wliczani do FTE. A co z pracownicami, które są dopiero w ciąży i przebywają na L4?

Do wyliczenia wartości FTE wlicza się pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.

59. Czy pierwiastek z FTE też zaokrąglamy czy zostaje ułamkowa część, którą mnożymy przez kwotę 7845,11 zł?

Jedynie wartość FTE zaokrąglamy do pełnych liczb w dół. Dalszych obliczeń należy dokonać zgodnie z zasadami matematyki. Wartość grantu dla poszczególnych FTE i dla poszczególnych miesięcy (1, 2 lub 3) będzie zgodna z tabelą stanowiącą załącznik do Regulaminu przygotowywanego przez WARP Sp. z o.o.

60. Czy właściciel firmy – emeryt – może być wliczony do liczby zatrudnionych?

Właściciel firmy może być wliczony do liczby zatrudnionych pod warunkiem, że jest jej pracownikiem. Jeśli ww. osoba jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to FTE=1.

61. Czy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, która zatrudniania jednego pracownika FTE=1 czy FTE=2.

Jeśli pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy, to w  powyższym przykładzie FTE=2.

62. Czy właściciel mikrofirmy, który pracuje na etacie w innej firmie może być wliczony do FTE?

Właściciel firmy może być wliczony do liczby zatrudnionych pod warunkiem, że jest jej pracownikiem. Jeśli ww. właściciel firmy to osoba fizyczna  prowadząca działalność gospodarczą to FTE=1. Do tego wskaźnika dolicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.

63. Czy mikroprzedsiębiorca, który ma również umowę o pracę będzie miał też możliwość uzyskania świadczenia?

Tak.

64. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą jednocześnie zatrudniona na umowę o pracę (pracująca na etat) może ubiegać się o dofinansowanie? Czy nie jest w tym przypadku wykluczona ze wsparcia?

Osoba w powyższej sytuacji nie jest wykluczona z możliwości ubiegania się o wsparcie.

65. Czy osoba zatrudniona w innej firmie na umowę o pracę prowadząca jednocześnie działalność gospodarczą i zatrudniająca przykładowo 2 pracowników na cały etat, może starać się o dotację, a jeśli tak to jaki wskaźnik można w takim przypadku przyjąć?

Tak, osoba w powyższej sytuacji może starać się o grant pod warunkiem spełniania pozostałych kryteriów. FTE wynosi w takim przypadku 3.

66. Czy pracownik zatrudniony w czerwcu 2020 r. wlicza się do FTE?

Zgodnie z zapisami dokumentu pn. Warunki i zasady udzielania grantów w ramach projektu grantowego WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA (https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/016/406/original/3._Warunki_i_zasady_udzielania_grant%C3%B3w_w_ramach_projektu_grantowego_WIELKOPOLSKA_TARCZA_ANTYKRYZYSOWA_-_AKTUALIZACJA.pdf?1593780152) bazową kwotę wsparcia ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę wsparcia, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.

67. „Spółka jawna – dwóch współwłaścicieli 50/50 – brak pracowników (mikro firma). Jaki wskaźnik FTE”?

Jeśli wspólnicy spółki jawnej są jednocześnie zatrudnieni w niej na podstawie umowy o pracę, wówczas FTE liczone jest jako ilość pełnych etatów w zaokrągleniu w dół do liczb całkowitych. Jeśli wspólnicy nie są w niej zatrudnieni FTE=0.

68. 2 wspólnicy spółki jawnej, nie zatrudnieni w niej – doliczani są do sumy FTE?

Nie.

69. Spółki cywilne: jak należy liczyć pracowników składając wniosek – czy wspólnicy składający wnioski osobno dzielą zatrudnionych przez spółkę pracowników na pół czy pomijają pracowników i składają jako samozatrudnieni wskazując we współczynniku zatrudnienia 1?

W przypadku spółki cywilnej – wspólnik spółki cywilnej może skorzystać z grantu tylko wówczas, jeśli wniosek o grant nie zostanie złożony przez spółkę cywilną, w której jest wspólnikiem i odwrotnie.

W przypadku zatem, gdy wspólnicy prowadzą działalność wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych wniosek o grant składany jest wyłącznie przez tę spółkę. W takim przypadku do FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy i pracę), oraz zatrudnionych przez tą spółkę na podstawie umowy o pracę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

W przypadku, gdy wspólnicy prowadzą również działalność poza spółką muszą zdecydować, czy złożyć wniosek o grant tylko na spółkę (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy i pracę)), czy tylko oddzielnie w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się osobę prowadzącą działalność gospodarczą wraz z zatrudnianymi przez nią na podstawie umowy o pracę pracownikami w przeliczeniu na pełne etaty.

70. Czy wspólnik spółki cywilnej, który nie jest zatrudniony na etacie jest liczony jako 1 osoba?

W przypadku spółki cywilnej – wspólnik spółki cywilnej może skorzystać z grantu tylko wówczas, jeśli wniosek o grant nie zostanie złożony przez spółkę cywilną, w której jest wspólnikiem i odwrotnie.

W przypadku zatem, gdy wspólnicy prowadzą działalność wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych wniosek o grant składany jest wyłącznie przez tę spółkę. W takim przypadku do FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy i pracę), oraz zatrudnionych przez tą spółkę na podstawie umowy o pracę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

W przypadku, gdy wspólnicy prowadzą również działalność poza spółką muszą zdecydować, czy złożyć wniosek o grant tylko na spółkę (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy i pracę)), czy tylko oddzielnie w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się osobę prowadzącą działalność gospodarczą wraz z zatrudnianymi przez nią na podstawie umowy o pracę pracownikami w przeliczeniu na pełne etaty.

71. Czy przedsiębiorca prowadzący JDG i zatrudniający 2 pracowników na pełne etaty, FTE wynosi 3 czy 2? Właściciel nie ma umowy o pracę w firmie.

W takim przypadku FTE=3. Dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą FTE zawsze =1. Do tego wskaźnika dolicza się zatrudnione na podstawie umowy o pracę osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

72. Czy w przypadku spółki z o.o. komandytowej bierzemy pod uwagę komandytariusza? Czy FTE w takiej sytuacji=1?

Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione w spółce w oparciu o umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty. W powyższej sytuacji, jeśli komandytariusz nie jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę, nie zostanie wliczony do FTE spółki.

73. Czy uczeń zatrudniony na umowę o pracę wliczany jest do liczby osób zatrudnionych?

Do wskaźnika FTE nie zalicza się osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

74. Proszę dokładnie opisać spółkę cywilną i wspólników spółki cywilnej (w kontekście liczenia FTE).

W przypadku spółki cywilnej – wspólnik spółki cywilnej może skorzystać z grantu tylko wówczas, jeśli wniosek o grant nie zostanie złożony przez spółkę cywilną, w której jest wspólnikiem i odwrotnie.

W przypadku zatem, gdy wspólnicy prowadzą działalność wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych wniosek o grant składany jest wyłącznie przez tę spółkę. W takim przypadku do FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy i pracę), oraz zatrudnionych przez tą spółkę na podstawie umowy o pracę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

W przypadku, gdy wspólnicy prowadzą również działalność poza spółką muszą zdecydować, czy złożyć wniosek o grant tylko na spółkę (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy i pracę)), czy tylko oddzielnie w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się osobę prowadzącą działalność gospodarczą wraz z zatrudnianymi przez nią na podstawie umowy o pracę pracownikami w przeliczeniu na pełne etaty.

75. Czy dotacja może być przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń?

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego.

Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm - może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na utrzymanie miejsc pracy, finansowanie wynagrodzenia nie będzie możliwe.

76. Proszę o informację w jaki sposób będą rozliczane dotacje? Jakie będą potrzebne dokumenty do rozliczenia dotacji?

Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).

77. Czy dotacja może być przeznaczona na finansowanie zakupu towarów i materiałów do produkcji?

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego.

Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm - może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na finansowanie zakupu towarów i materiałów, finansowanie ich z grantu nie będzie możliwe.

78. Poproszę o informację dot. zakresu kosztów kwalifikowanych: czy można wydawać grant np. na opłacenie składek ZUS i podatków w przypadku osób samozatrudnionych?

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego.

Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm - może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na utrzymanie miejsc pracy, finansowanie składek ZUS nie będzie możliwe. Podobnie jest z zapłatą podatków – jeśli istnieje prawna możliwość ich odzyskania (np. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego na koniec roku obrachunkowego), nie można ich finansować z grantu.

79. Czy będzie przykładowy katalog kosztów kwalifikowanych?

Co do zasady środki z grantu mają zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego i skierowane są do podmiotów, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, mają problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług. Na razie nie przewiduje się przygotowania katalogu wydatków, ale w przypadku dużej ilości wątpliwości w tym zakresie, WARP Sp. z o.o. zakłada, że przygotowanie dokumentu będzie potrzebne. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie zamieszczona z wyprzedzeniem na stronie www.warp.org.pl.

80. Czy będzie można finansować raty leasingowe?

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego.

Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm - może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na finansowanie rat leasingowych, ich ponowne finansowanie nie będzie możliwe.

81. Co jeśli wydatki kwalifikowane firmy będą niższe niż wysokość grantu?

Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym kwestia zawarta w pytaniu nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).

82. Czy środki można wydatkować wyłącznie w okresie 1 miesiąca jeżeli wnioskujemy o środki na 1 miesiąc?

Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym kwestia zawarta w pytaniu nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).

83. Czy dotację trzeba będzie "wydać" przez 3 miesiące  (jeśli złożymy wniosek o dotację na 3 miesiące), czy okres może być dłuższy?

Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym kwestia zawarta w pytaniu nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).

84. Czy można przeznaczyć środki na kredyt obrotowy?

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego.

Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm - może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na finansowanie kredytu obrotowego, jego ponowne finansowanie nie będzie możliwe.

85. Czy brak możliwości zapłaty podatku, w tym VAT, należy rozumieć, że płatność za bieżące faktury (z kosztów kwalifikowanych) należy opłacać z grantu w kwocie netto?

Odp. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem istnieje prawna możliwość odzyskania podatku dochodowego czy też podatku VAT, ale także innych opłat (np. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego na koniec roku obrachunkowego, rozliczenie nadpłaconego podatku należnego z naliczonym itp.), nie można ich finansować z grantu. W takim przypadku faktury winny być finansowane z grantu w kwotach netto.

86. Czy przedsiębiorca będzie musiał rozliczyć się z wydatkowania?

Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).

87. Czy jeśli z deklaracji VAT wykazujemy podatek VAT do zapłaty od Urzędu Skarbowego możemy ten VAT opłacić z grantu?

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT (z zapytania należy wnioskować, że mamy do czynienia z czynnym płatnikiem podatku VAT, który ma prawną możliwość odzyskiwania VAT) nie można go finansować z grantu. W takim przypadku faktury winny być finansowane z grantu w kwotach netto.

88. Wydatki za jaki okres będą kwalifikowalne? Czy dotyczy to tylko wnioskowanych 3 miesięcy, czy wcześniejsze bądź późniejsze wydatki również będzie można sfinansować tą dotacją?

Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym kwestia zawarta w pytaniu nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).

89. Czy wypłata środków nastąpi na podstawie przedstawionych faktur czy z góry przed wydatkowaniem?

Grant będzie wypłacony w formie zaliczki, nie refundacji, po podpisaniu umowy i złożenia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

90. Czy mogę środki przeznaczyć na zakup leków weterynaryjnych niezbędnych do pracy w lecznicy weterynaryjnej?

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego.

Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm - może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na finansowanie zakupu towarów i materiałów, finansowanie ich z grantu nie będzie możliwe.

91. Czy po uzyskaniu dotacji trzeba utrzymać zatrudnienie i przez jaki czas.

Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym kwestia zawarta w pytaniu nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).

92. Czy szkolenia można zaliczyć jako bieżące koszty prowadzenia działalności?        

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego.

Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm - może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.

Biorąc pod uwagę powyższe nie można uznać, że udział w szkoleniach związany jest z finansowaniem kapitału obrotowego – jest to inwestycja w zasoby osobowe a nie finansowanie bieżących zobowiązań podmiotu.

93. W jaki sposób będzie wyglądać kontrola wykorzystanej dotacji?

Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji grantu dokonywana jest przede wszystkim przez Grantodawcę, ale mogą ją realizować wszystkie inne uprawnione do tego organy, tj. Urząd Marszałkowski, Urzędy Skarbowe, Izba Administracji Skarbowej i inne zajmujące się weryfikacją prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

Co do zasady kontrola może zostać przeprowadzona w każdym czasie od dnia zawarcia umowy powierzenia grantu i może być realizowana poprzez weryfikację dokumentów, które na wezwanie należy dostarczyć do Grantodawcy lub może być realizowana w siedzibie podmiotu ubiegającego się o grant. Kontrola może być zapowiedziana lub doraźna.

94. Czy prowadząc przedszkole można przeznaczyć dotację na wyżywienie dzieci jeśli umowa z rodzicami zawiera wspólną opłatę za czesne i w tym wyżywienie łącznie?

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego.

Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm - może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na finansowanie wyżywienia dzieci, jego finansowanie z grantu nie będzie możliwe.

95. Czy, kto i jak będzie sprawdzał na co zostało przeznaczone wsparcie?

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przeznaczenia wsparcia pojawią się na stronie WARP Sp. z o.o. - www.warp.org.pl w momencie opublikowania dokumentów naboru, tj. w drugiej połowie lipca.

Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji grantu dokonywana jest przede wszystkim przez Grantodawcę, ale mogą ją realizować wszystkie inne uprawnione do tego organy, tj. Urząd Marszałkowski, Urzędy Skarbowe, Izba Administracji Skarbowej i inne zajmujące się weryfikacją prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

Co do zasady kontrola może zostać przeprowadzona w każdym czasie od dnia zawarcia umowy powierzenia grantu i może być realizowana poprzez weryfikację dokumentów, które na wezwanie należy dostarczyć do Grantodawcy lub może być realizowana w siedzibie podmiotu ubiegającego się o grant. Kontrola może być zapowiedziana lub doraźna.

Kontroli mogą podlegać wszelkie dokumenty, które stanowiły podstawę złożonych we wniosku o grant oświadczeń i wskazanych danych, w tym dokumenty księgowe, kadrowo-płacowe, organizacyjne i inne.

Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym kwestia zawarta w pytaniu nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).

96. Czy zaległy podatek PIT-5 można spłacić z dofinansowania , np. za II kwartał 2020?

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego.

Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm - może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem istnieje prawna możliwość  odzyskania podatku (np. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego na koniec roku obrachunkowego), nie można ich finansować z grantu.

97. Jeśli firma nie będzie mogła udokumentować kosztów branych pod uwagę na dotację, to czy kwotę na pokrycie, której nie będzie miała faktur, będzie zobowiązana zwrócić oraz do kiedy?

Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym kwestia zawarta w pytaniu nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).

 

POZOSTAŁE PYTANIA

1. PYTANIE:

Jakie działania są podejmowane w celu zmniejszenia skutków koronawirusa w przedsiębiorstwach?

ODPOWIEDŹ

16 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z Funduszy Europejskich w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.

Wszystkie informacje odnośnie Funduszy Europejskich w zakresie wparcia walki z koronawirusem znajdują się TUTAJ.

Wszystkie informacje odnośnie Funduszy Europejskich w zakresie wparcia walki z koronawirusem na terenie województwa wielkopolskiego znajdują się TUTAJ.

Tarcza antykryzysowa – pomoc rządu - TUTAJ.

2. PYTANIE:

Otrzymałam dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zarejestrowałam firmę w lutym br. Czy przysługuje mi zwolnienie ze składek ZUS?

ODPOWIEDŹ:

Informacji dotyczących opłacania składek udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie ZUS  zamieszczono komunikaty o wsparciu w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, szczegóły TUTAJ.

3. PYTANIE:

Otrzymałem dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach WRPO 2014+ i zgodnie z Umową o dofinansowanie, muszę opłacać składki ZUS przez 12 miesięcy. Co w przypadku, gdy mogę zostać zwolniony z opłacania ze składek ZUS przez 3 miesiące? Czy w tej sytuacji należy się wypłata wsparcia pomostowego? Czy na okres trwającej epidemii mogę zawiesić działalność gospodarczą?

ODPOWIEDŹ:

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 marca br. w zakresie działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS, w przypadku ostatecznych odbiorców projektów, którym w ramach projektu przyznano dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, istnieje możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Okres zawieszenia działalności w związku ze skutkami koronawirusa nie byłby traktowany jako naruszenie wymogu trwałości. Okres ten nie byłby jednocześnie wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym podjęciu działalności musiałaby ona być prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia. W sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej przez uczestnika, nie jest możliwe przekazywanie wsparcia pomostowego finansowego. Jednocześnie, gdy uczestnik nie zdecyduje się na zawieszenie działalności i jednocześnie chce skorzystać z okresowego zwolnienia z opłacania składek ZUS, wynikających z rozwiązań proponowanych przez rząd w ramach pakietu tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, uczestnik taki może otrzymywać wsparcie pomostowe finansowe w wysokości i okresie wynikającym z zawartej z nim umowy.

4. PYTANIE:

Dotyczy działania 1.2 WRPO 2014+

Chciałabym zapytać o Państwa stanowisko w sprawie projektów znajdujących się w okresie trwałości i konieczności utrzymania etatów i/lub osiągania wskaźników przychodowych w kontekście obecnej sytuacji w kraju i na świecie. W wielu przedsiębiorstwach konieczne jest zwolnienie pracowników, z uwagi na braki zamówień od kontrahentów. Czy koronawirus i jego oddziaływania na otaczającą rzeczywistość będą wystarczającym wyjaśnieniem nieosiągnięcia w/w wskaźników w tym okresie?

ODPOWIEDŹ: 

Mając na uwadze wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, IZ WRPO 2014+ każdy przypadek będzie analizować indywidualnie przeprowadzając szczegółową analizę realnego wpływu bieżących wydarzeń na poszczególne stany faktyczne. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie: IZ WRPO 2014+ może odstąpić od nałożenia korekty w związku z niezrealizowaniem wartości docelowych wskaźników rezultatu zawartych we wniosku o dofinansowanie, po dokonaniu szczegółowej analizy przyczyn braku pełnej realizacji wartości docelowych przedstawionych przez Beneficjenta, w tym oceny wpływu czynników od niego niezależnych, które uniemożliwiły pełną realizację wartości docelowych wskaźników. Jako działanie czynników niezależnych należy uznać działanie siły wyższej, jaką jest w obecnej sytuacji pandemia koronawirusa.

5. PYTANIE:

Gdzie mogę otrzymać pomoc na wynagrodzenie pracowników, aby zapobiec zwolnieniom? Jak mogę skorzystać z dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej?

ODPOWIEDŹ:

Informacje o tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, w tym pomocy z Funduszy Europejskich, znajdują się TUTAJ. Wsparcie udzielane jest m.in. przez Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy - szczegóły TUTAJczy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych - szczegóły TUTAJ.

6. PYTANIE

Prowadzę przedsiębiorstwo. Słyszałem, że Fundusze Europejskie mają wspomóc firmy mające problem w zachowaniu płynności finansowej w związku z pandemią koronawirusa, czy to prawda?

ODPOWIEDŹ

Obecnie istnieje możliwość otrzymania 2 rodzajów pożyczek płynnościowych.

1. Pożyczka Płynnościowa finansowana z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju to instrument, którym warto się zainteresować. Jest dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez lokalne firmy z Wielkopolski i stanowi uzupełnienie pomocy w ramach Tarczy rządowej.

Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 0%. Okres spłaty 72 miesiące. Karencja do 12 miesięcy. Kwota pożyczki do 300.000,00 zł. Do 100.000,00 zł pod weksel.

Pożyczki udzielane są przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie. Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronach ww. instytucji:

WARP, ARR KONIN

2. Pożyczka Płynnościowa finansowana z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przeznaczona jest na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmują pośrednicy finansowi:

7. PYTANIE:

Co z wydatkami, których w związku z epidemią nie udało się zrealizować?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z tzw. specustawą funduszową, przewidywane jest uznanie za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii. Możliwe jest również wydłużenie terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach.

8. PYTANIE:

Czy istnieje możliwość zawieszenia spłat kredytu w ramach inicjatywy Jeremie2?

ODPOWIEDŹ:

Decyzja o zawieszeniu spłat zobowiązań podejmowana jest każdorazowo przez operatora.

9. PYTANIE:

Nasza firma chciałaby zdobyć dofinansowanie na badania i rozwój testu do szybkiej diagnostyki COVID-19, w związku z tym chciałabym zapytać czy w najbliższym czasie takie projekty są planowane w woj. wielkopolskim?

ODPOWIEDŹ:

6 kwietnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 (tzw. Szybka ścieżka) z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, który będzie skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowo-badawczych) planujących realizację prac badawczo-rozwojowych w kontekście walki z koronawirusem. Nabór wniosków trwa od 6 maja do 31 grudnia br. Dokumentacja konkursowa została zamieszczona na stronie NCBR - TUTAJ .

W przypadku dalszych pytań dotyczących Funduszy Europejskich zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub za pośrednictwem aplikacji Skype z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Wielkopolsce. Dane kontaktowe oraz godziny udzielania konsultacji są TUTAJ.

Pobierz jako PDF