Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Uwagi do wielkopolskich propozycji do KPO można było składać w dniach 9-14 sierpnia br. na naszej stronie internetowej stronie internetowej. Dziś ostateczna lista projektów została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a następnie przekazana stronie rządowej.

- Rozpatrzyliśmy wszystkie zgłoszone postulaty, uwzględniając część z nich w zakresie poszerzenia projektów, część jednak – z uwagi np. na ich lokalny charakter, nieprzystający do schematu Krajowego Planu Odbudowy – odrzuciliśmy. Łączna wartość wszystkich projektów, które zgłosiliśmy, wynosi niemal 6,5 mld złotych  mówi Marszałek Marek Woźniak.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozpatrzył wszystkie 51 uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Uwagi miały zróżnicowany charakter. Dotyczyły przede wszystkim następujących kwestii:

 przedstawienia propozycji kolejnych projektów do zgłoszenia w ramach naboru do Krajowego Planu Odbudowy;

 rozszerzenia projektów, które były przedmiotem konsultacji społecznych, i ujęcia w projektach wskazanego w uwadze zakresu;

 przedstawienia poparcia dla projektu, który był konsultowany społecznie jako propozycja do zgłoszenia w naborze do Krajowego Planu Odbudowy;

 inne (zmiana tytułu konsultowanego projektu, jego wartości lub beneficjenta).

Reformy i inwestycje zawarte w KPO mają służyć przywróceniu potencjału wzrostu polskiej gospodarce, osłabionej w następstwie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19, tak aby w dłuższej perspektywie wróciła na ścieżkę zrównoważonego i stabilnego wzrostu.

Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, projekty powinny odpowiadać wymogom stawianym w projektach rozporządzeń unijnych, być gotowe do szybkiego uruchomienia oraz wykonalne. Ważne jest, by zidentyfikowane projekty w jak największym stopniu przyczyniały się do wzmocnienia gospodarki, miały charakter strategiczny dla regionu, a ich efekty były trwałe.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Województwa uwzględnił pozytywnie część zgłoszonych uwag poprzez rozszerzenie zakresu projektów. Część ze zgłoszonych uwag miała charakter postulatów, sugestii albo też charakter lokalny lub niedający gwarancji na realizację do 2026 r. i w związku z tym nie mogły spełnić wymagań fiszki, stanowiącej podstawę do zgłoszenia projektu do Krajowego Planu Odbudowy

Propozycje projektów stanowią rozwiązanie problemów, jakie są identyfikowane w regionie w kontekście zmian strukturalnych oraz są konieczne do podjęcia w województwie oraz spełniają wymogi takie jak – realizacja Zaleceń Rady Unii Europejskiej dla Polski (CSR), zmiany w kierunku „zielonej” oraz cyfrowej gospodarki, wzmacnianie potencjału wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy. Wskazują również gotowość do szybkiego uruchomienia i wykonalność.

Ocena projektów będzie realizowana jesienią bieżącego roku przez Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej działający przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Poniżej przedstawiamy propozycje projektów planowanych do zgłoszenia z terenu województwa wielkopolskiego w ramach prac nad Krajowym Planem Odbudowy.

 

Lista projektów województwa wielkopolskiego
w ramach naboru do Krajowego Planu Odbudowy

 

Lp.

Tytuł projektu

Beneficjent/Podmiot zgłaszający

Szacunkowa wartość projektu

PLN

1.                   

HPC4Poland -­‐ Rozwój infrastruktury i usług

węzła innowacji cyfrowych (DIH) na rzecz

wzmocnienia gospodarki i Przemysłu 4.0

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe

65 000 000

 

2.                   

Dostosowanie opieki onkologicznej do standardów poepidemicznych - rozbudowa zakresu i adaptacja sposobów udzielania świadczeń onkologicznych

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

230 000 000

3.                   

Zwiększenie Bezpieczeństwa Epidemiologicznego Pacjentów w Województwie Wielkopolskim

SWW

18 000 000

4.                   

Program rozwoju ścieżek rowerowych

SWW/WZDW

300 000 000

5.                   

Program budowy obwodnic

SWW/WZDW/Powiat Poznański

413 500 000

6.                   

Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego

SWW

960 000 000

7.                   

Poprawa dostępności obszarów wykluczonych komunikacyjnie poprzez:

 

1.      Modernizację linii kolejowej nr 368 Szamotuły – Międzychód.

2.      Modernizację ciągu komunikacyjnego na liniach 236/390 Wągrowiec-Rogoźno-Czarnków.

3.      Modernizację linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem-Czempiń

PKP PLK

 

 

 

350 000 000

 

400 000 000

 

 

200 000 000

 

8.                   

Budowa dwóch nowych linii kolejowych nr 554 i 555 na odcinku Poznań Wschód – Poznań Główny wraz z przebudową infrastruktury na istniejących liniach kolejowych

PKP PLK

921 000 000

9.                   

Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie

PGW Wody Polskie

1 000 400 000

10.               

Poligon energii wielomodalnej

Politechnika Poznańska

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN

109 600 000

11.               

Produkcja zielonego wodoru z wykorzystaniem infrastruktury powęglowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin („ZE PAK”).

ZE PAK S.A.

395 000 000

12.               

Czas zawodowców – nowoczesne kształcenie w Wielkopolsce

SWW

80 000 000

 

13.               

Nowoczesna i bezpieczna szkolna infrastruktura teleinformatyczna Województwa Wielkopolskiego

SWW - ODN w Poznaniu

312 000 000

14.               

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030

SWW - ODN w Poznaniu.

140 000 000

15.               

Kompetencje przyszłości: Dostosowanie edukacji młodzieży i dorosłych do dynamiki wielkopolskiego rynku pracy

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

150 000 000

16.               

Rewitalizacja śródmieścia miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem budowy Centrum Muzyki

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego/Miasto Poznań/SWW

350 000 000

17.               

Zwiększenie mobilności wielkopolskiej służby zdrowia poprzez cyfryzację badań obrazowych oraz rozwój telemedycyny

Szpitale Wielkopolski
sp. z o.o. w partnerstwie
z Województwem wielkopolskim oraz szpitalami samorządowymi

80 000 000

Źródło: umww.pl 

Pobierz jako PDF