Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021+) ogłasza nabór na ekspertów  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Celem naboru ekspertów jest stworzenie Wykazu ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w dziedzinach objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Eksperci mogą być angażowani do wykonywania zadań Instytucji:

 1. związanych z wyborem projektów do dofinansowania;
 2. wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu;
 3. związanych z procedurą odwoławczą.

 

Nabór ekspertów prowadzony jest w zakresie niżej wskazanych dziedzin i specjalizacji:

1. Infrastruktura badawcza

(Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi; procesy badawcze i innowacyjne w publicznych organizacjach badawczych)

 

2. Badania naukowe, infrastruktura badawczo – rozwojowa, rozwój technologiczny i innowacje

(Inwestycje w środki trwałe w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi, Inwestycje w środki trwałe w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych ośrodkach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi, Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w dużych przedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi; Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i uczelniami wyższymi, koncentrujące się na zielonej gospodarce, gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmian klimatu)

 

3. Transformacja w przedsiębiorstwach - FST

(Inwestycje wspierające transformację przedsiębiorstw w ramach dywersyfikacji gospodarczej Wielkopolski Wschodniej; poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw podlegających procesowi transformacji; w szczególności: wdrażanie wyników badań B+R, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, procesowych, nietechnologicznych; wdrażanie rozwiązań produkcyjnych, procesowych dot. gospodarki o obiegu zamkniętym - prowadzących do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami, ograniczenia zużycia energii, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych (marketingowych i organizacyjnych) jako wspomagające wraz z oceną potencjału komercyjnego projektów innowacyjnych (ocena potencjału rynkowego technologii/produktów związanych z pracami B+R przedsiębiorstw); automatyzacja i robotyzacja procesu produkcji/świadczenia usług; technologie informacyjno – komunikacyjne w przedsiębiorstwach (wsparcie wykorzystania TIK w procesach biznesowych w przedsiębiorstwach, projekty służące rozwojowi przedsiębiorstwa, a w szczególności - rozwojowi produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, sprzedaży produktów i usług w Internecie, tworzeniu i udostępnianiu usług elektronicznych, jak również usprawniających pozostałe procesy biznesowe); rozwój umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje produkcyjne)

 

4. Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MSP

(Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym inkubatory przedsiębiorczości, parki i obiekty przemysłowe; biura typu „co-working space” czy biur „wirtualnych”), Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania), Usługi na rzecz inkubacji nowotworzonych przedsiębiorstw przez wyspecjalizowane podmioty; Wsparcie dla klastrów innowacyjnych, w tym między przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i organami publicznymi oraz sieciami biznesowymi, z korzyścią głównie dla MŚP; Rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje produkcyjne; Rozwój umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej, przedsiębiorczości i zdolności przedsiębiorstw dostosowania się do zmian; Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej, Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania)

 

5. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

(Działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej; Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej; Wsparcie dla energetyki rozproszonej i prosumenckiej; Energia ze źródeł odnawialnych: wiatrowa; słoneczna; biomasa o wysokim poziomie redukcji emisji gazów cieplarnianych; Inne rodzaje energii odnawialnej (w tym energia geotermalna); produkcja zielonego wodoru z OZE’ prawidłowość sporządzonych audytów energetycznych / audytów efektywności energetycznej; wdrażanie rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (m.in. modernizacje procesów technologicznych w przedsiębiorstwach pod kątem efektywności energetycznej; kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw))

 

6. Adaptacja do zmian klimatu

(Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: powodzie i osunięcia ziemi (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe); Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: pożary (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe); Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: inne ryzyka, np. burze i susze (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe); wdrażanie rozwiązań z zakresu naturalnego retencjonowania wody opadowej)

 

7. Gospodarka wodno-ściekowa

(Infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody; Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, konkretne działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu, ponowne użycie, ograniczenie wycieków); Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodne z kryteriami efektywności energetycznej)

 

8. Gospodarka odpadami

(Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich minimalizacji, segregacji, ponownego użycia, recyklingu; Gospodarowanie odpadami przemysłowymi i handlowymi: działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich minimalizacji, segregacji, ponownego użycia, recyklingu; projekty dotyczące przeciwdziałaniu marnowaniu żywności)

 

9. Bioróżnorodność przyrodnicza

(Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów; Działania mające na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie hałasu; Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 2000; Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby naturalne, zielona i niebieska infrastruktura; Inne działania służące redukcji emisji gazów cieplarnianych w dziedzinie zachowania i odtwarzania obszarów naturalnych o wysokim potencjale pochłaniania i składowania dwutlenku węgla, np. poprzez ponowne nawadnianie wrzosowisk, wychwytywanie gazu składowiskowego)

 

10. Zrównoważona mobilność miejska oraz pozamiejska

(Działania mające na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie hałasu; Infrastruktura czystego transportu miejskiego i pozamiejskiego; Tabor czystego transportu miejskiego i pozamiejskiego; Infrastruktura rowerowa,  w tym na potrzeby tworzenia tras rowerowych o zasięgu ponadlokalnym; Infrastruktura paliw alternatywnych)

 

11. Cyfryzacja

(Rozwiązania TIK, usługi elektroniczne, aplikacje dla administracji (w tym zgodne z kryteriami redukcji emisji gazów cieplarnianych lub kryteriami efektywności energetycznej), Usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka, internet rzeczy w zakresie aktywności fizycznej i nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym), Cyfryzacja MŚP lub dużych przedsiębiorstw (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B))

 

12. Infrastruktura drogowa

(Nowo wybudowane lub rozbudowane krajowe, regionalne i lokalne drogi dojazdowe; Drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne))

 

13. Infrastruktura kolejowa i tabor kolejowy

(Przebudowa lub modernizacja linii kolejowych; Bezemisyjny / zasilany energią elektryczną tabor kolejowy)

 

14. Infrastruktura edukacyjna

(Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem; Infrastruktura na potrzeby szkolnictwa podstawowego i średniego; Infrastruktura na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych)

 

15. Infrastruktura społeczna

(Infrastruktura społeczna przyczyniająca się do włączenia społecznego)

 

16. Infrastruktura ochrony zdrowia

(Infrastruktura ochrony zdrowia; Sprzęt medyczny; wsparcie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w celu wzmocnienia niższych poziomów opieki zdrowotnej, wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej świadczonej w formie środowiskowej)

 

17. Kultura i turystyka

(Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych; Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury)

 

18. Rewitalizacja i wykorzystanie terenów poprzemysłowych na cele rozwojowe regionu

(Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych; rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzemysłowych i powojskowych; Wykorzystanie terenów poprzemysłowych i pogórniczych na cele rozwojowe: inwestycje związane z niwelowaniem skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko (m.in. remediacja, rekultywacja, regeneracja, renaturyzacja, dekontaminacja terenów poprzemysłowych); zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, kulturalne, turystyczne, społeczne, edukacyjne, mieszkaniowe; kompleksowe przygotowanie terenów poprzemysłowych przeznaczonych pod działalność gospodarczą wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym w ograniczonym zakresie skomunikowaniem tych terenów; działania wspierające proces przygotowawczy rekultywacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych)

 

19. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych

(prawidłowość sporządzonych analiz ekonomicznej oraz finansowej w ramach dokumentacji aplikacyjnej; weryfikacja przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia 651/2014)

 

20. Pomoc publiczna

(analiza spełnienia wszelkich warunków wynikających z właściwych aktów normatywnych, regulujących udzielanie danej kategorii pomocy, w tym w zakresie kwalifikowalności wydatków, intensywności pomocy, dopuszczalnej wysokości pomocy, efektu zachęty, kumulacji)

 

21. Partnerstwo publiczno-prywatne / projekty hybrydowe

(zasadność zastosowania w projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zgodność zawartego partnerstwa z zapisami prawa i wytycznymi)

 

22. Zasada rozwoju zrównoważonego, „nie czyń poważnych szkód” i odporność na zmiany klimatu

(czy projekt będzie realizowany zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z realizacją danego projektu; czy realizacja projektu nie będzie prowadzić do powstania poważnych szkód, o których mowa w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/852)

 

23. Zasady równościowe

(Spełnienie zasady równości kobiet i mężczyzn; Przewidziane rezultaty pod kątem: ogólnodostępnego charakteru (np. infrastruktura), dostępu dla szerokiego kręgu adresatów (np. usługi zdrowotne), dostępu dla społeczeństwa bez dyskryminacji ze względu na pewne cechy, treści projektów (np. oferowane usługi) by nie miała charakteru dyskryminacyjnego; Stosowanie przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060; Przestrzeganie zobowiązań w zakresie KPP i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych)

 

24. Wsparcie dla instrumentu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

(Weryfikacja Lokalnych Strategii Rozwoju; Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie - projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury; projekty związane z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; budowa gminnych i ponadgminnych dróg rowerowych, ścieżek pieszo – rowerowych; termomodernizacja obiektów wraz z elementami odnawialnych źródeł energii; działania zwiększające poziom zagospodarowania /retencjonowania wód; wsparcie lokalnej infrastruktury społecznej; odnowa wsi; społeczeństwo informacyjne)

 

O wpis do Wykazu ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, z innym podmiotem zaangażowanym w proces oceny projektów na poziomie FEW 2021+ lub z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Wielkopolskiego,
 5. nie przygotowuje (w tym na zasadach komercyjnych) dokumentacji aplikacyjnej do Programu FEW 2021+,
 6. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w określonej dziedzinie i/lub specjalizacji objętej Programem FEW 2021+.

Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów poprzez złożenie:

 1. wypełnionego i podpisanego wniosku o wpis do Wykazu.
 2. oryginałów lub parafowanych przez kandydata kserokopii oryginałów właściwych dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz umiejętności (m.in. kopie dyplomów, świadectw pracy, referencji, umów o dzieło/zlecenie wraz z opisem ich przedmiotu i potwierdzeniem ich wykonania, zaświadczeń, certyfikatów, rekomendacji, oświadczeń pracodawcy, etc.) - osoba aplikująca składa oświadczenie, iż wszystkie kopie dokumentów załączonych do kwestionariusza są zgodne z oryginałem.
 3. oświadczeń dotyczących spełnienia przesłanek, o których mowa w lit. a-c. Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 4. klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem naboru oraz prowadzenia Wykazu ekspertów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Weryfikacja spełnienia przez eksperta poszczególnych warunków dokonywana jest na podstawie złożonego wniosku oraz w oparciu o treść otrzymanych dokumentów.

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2023 r. w jeden z poniższych sposobów:

 1. Za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

z dopiskiem „Nabór na ekspertów".

2. Osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, w godz. 7:30-15:30.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Wnioski niepodpisane, jak również wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Dla zachowania terminu, rozstrzygające znaczenie ma data wpływu wniosku do Instytucji Zarządzającej, a w przypadku wniosków przesłanych za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe - data nadania przesyłki.
 2. Wnioski wraz z dołączonymi kopiami dokumentów po zakończeniu procedury naboru pozostają w dokumentacji sprawy i nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku zamiaru aplikowania w ramach więcej niż jednej dziedziny, kandydat na eksperta może złożyć jeden wniosek o wpis do Wykazu wraz z kompletem dokumentów dotyczących wybranych dziedzin / specjalizacji.
 4. Dodatkowo kandydat może dołączyć do wniosku o wpis do Wykazu dodatkowe informacje dotyczące posiadanych kwalifikacji, w tym w szczególności informacje na temat:
 1. uzyskanych wpisów do wykazu kandydatów na ekspertów / wykazu ekspertów innych programów,
 2. doświadczenia we współpracy w charakterze eksperta z innymi instytucjami zarządzającymi/pośredniczącymi/wdrażającymi programy operacyjne.

Wskazując dodatkowe kwalifikacje, kandydat powinien przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie tych kwalifikacji.

 1. Kandydaci, których wnioski uzyskają ocenę pozytywną i którzy zostaną umieszczeni w Wykazie ekspertów w ramach Programu FEW 2021+ zostaną poinformowani o wpisie niezwłocznie po zatwierdzeniu Wykazu.
 2. W przypadku, gdy wniosek uzyska ocenę negatywną, kandydat zostanie poinformowany o odmowie wpisania do Wykazu. Kandydaci, którzy nie znaleźli się w Wykazie, mogą wystąpić o pisemne uzasadnienie odmowy wpisania do Wykazu.
 3. Wykaz ekspertów w ramach Programu FEW 2021+ dostępny będzie na stronie internetowej https://wrpo.wielkopolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów 61 62 66 163; 61 62 67 146 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat.dwp@umww.pl

Wniosek o wpis do Wykazu i oświadczenia (74.3 KB)

Pobierz jako PDF