Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami), Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystępuje do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla projektu „TERYTORIALNEGO PLANU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ” (TPSTWW).

Projekt dokumentu, określający kierunki wydatkowania środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz innych funduszy dedykowanych regionom górniczym,  podany zostanie do publicznej informacji i udostępniony w okresie od 25 listopada 2021 roku do 24 grudnia 2021 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pod adresem http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 25 listopada 2021 r. do 24 grudnia 2021 r.:

  1. w formie pisemnej na adres: Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: konsultacjeFEW2021-2027@umww.pl;
  3. ustnie do protokołu –– pod numerem telefonu (61) 626 63 00 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Dokumenty do pobrania:
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu TPSTWW (1.6 MB)
Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej (1.1 MB)

 
Pobierz jako PDF