(PDF, 1893 kb)

Dokument został uchwalony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 25 stycznia 2024 r., Uchwałą nr 7810/2024, w sprawie przyjęcia dokumentu „Wymiar terytorialny. Zasady opiniowania strategii terytorialnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (ZIT, IIT, GPR)”. Opracowanie zawiera procedury opiniowania strategii terytorialnych i określa zasady poszczególnych etapów opiniowania oraz obowiązki stron procesu. Przedstawia rozwiązania operacyjne i mechanizm koordynacji wsparcia oraz uszczegółowia pozostałe zasady realizacji instrumentów wsparcia skierowanych do poszczególnych terytoriów regionu, wskazanych w programie FEW. Uzupełnia on zapisy Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (SRWW 2030) w tym zakresie. Wskazane w dokumencie procedury dotyczą opiniowania następujących dokumentów: 1. inne instrumenty terytorialne, tj. gminne programy rewitalizacji, strategie terytorialne zawarte w ramach partnerstw np. CWD, strategie ponadlokalne, strategie gminne, 2. zintegrowane inwestycje terytorialne, tj. strategii ZIT, strategii ponadlokalnych pełniących funkcję ZIT.

Załączniki (0)
Pobierz jako PDF