(PDF, 6735 kb)

Badanie ewaluacyjne pn. „Wpływ interwencji WRPO na lata 2007-2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy” zostało zrealizowane przez konsorcjum: WYG PSDB Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S” z siedzibą w Warszawie, w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. W ramach badania dokonano identyfikacji nowo utworzonych miejsc pracy (bezpośrednich i pośrednich) i struktury zatrudnienia, powstałych w wyniku wsparcia w ramach Priorytetów I-VI WRPO 2007–2013, uwzględniającej wpływ innych czynników (np. sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, kraju i UE). Oszacowano stopień trwałości miejsc pracy będących efektem wsparcia w ramach WRPO 2007–2013 oraz, w przypadku wsparcia przedsiębiorstw, oceniono ich funkcjonowanie i utrzymanie się na rynku po zakończeniu okresu trwałości projektu. Zidentyfikowano i poddano analizie branże gospodarki o rosnącej, słabnącej, dodatniej i ujemnej dynamice popytu na pracę, wraz z określeniem prawdopodobnej dynamiki zmian na lata 2016–2023. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły na wskazanie najbardziej efektywnych działań prozatrudnieniowych, które są możliwe do wspierania w ramach realizacji Strategii zatrudnienia dla województwa wielkopolskiego na lata 2014–2020 oraz wdrażania WRPO 2014+, celem osiągnięcia dalszego wzrostu zatrudnienia i zapewnienia długotrwałego efektu podjętej interwencji.

Załączniki (0)
Pobierz jako PDF