(PDF, 7464 kb)

„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku” została przeprowadzona przez firmę Ekovert Łukasz Szkudlarek z Wrocławia, w okresie od stycznia do października 2016 r. Plan jest dokumentem implementacyjnym WRPO 2014+ w ramach Celu Tematycznego 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej, ujętego w 5. Osi priorytetowej „Transport” (Priorytety inwestycyjne 7b i 7d). Przeprowadzenie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Planu wynikało z obowiązku prawnego sformułowanego w dyrektywie 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko oraz zapewnia zgodność z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawa nałożyła na organy opracowujące Plan obowiązek uzgadniania zakresu i opiniowania dokumentu z organami ochrony środowiska. Zgodnie z wymogami prawnymi zakres Prognozy został uzgodniony, a następnie Prognoza została poddana opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a także konsultacjom społecznym. Z uwagi na fakt, iż w projekcie Planu znalazły się zarówno ogólne zasady wyboru projektów do współfinansowania, jak i lista przedsięwzięć planowanych do realizacji, w Prognozie zastosowano mieszany model oceny. W odniesieniu do kryteriów wyboru projektów zastosowano model oparty o ocenę polityk, co oznacza sprawdzenie, czy poszczególne kryteria uwzględniają aspekty środowiskowe i czy pozwalają na premiowanie projektów o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko. Z kolei w odniesieniu do listy inwestycji przewidzianych do realizacji zastosowano ocenę wpływu już konkretnej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska.

Załączniki (2)
Pobierz jako PDF