Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozpoczęciu badań terenowych w ramach realizacji badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015‑2020. Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ przez konsorcjum Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider) oraz Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. z siedzibą w Poznaniu (partner).

Głównym celem badania jest dokonanie oceny skuteczności RIS3 (realizacji celów, wdrażania) oraz efektywności (kosztowej), użyteczności i jakości uzyskanych efektów w zakresie podniesienia innowacyjności i konkurencyjności województwa wielkopolskiego, a także adekwatności celów RIS3 do potrzeb województwa.

W ramach badania realizowane będą między innymi:

W związku z powyższym, IZ WRPO 2014+:

Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony danych osobowych osób objętych badaniem z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane uzyskane w wyniku badania będą udostępniane jedynie w formie zbiorczego opracowania, z zachowaniem poufności i anonimowości udzielonych informacji.

W przypadku pytań informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy: p. Michał Korczyński – Kierownik badania

tel.: (61) 622 92 06, e‑mail: michal.korczynski@re-source.pl

ze strony Zamawiającego: p. Paweł Śliwa

tel.: (61) 626 72 63, e‑mail: pawel.sliwa@umww.pl

Pobierz jako PDF