Informujemy, że od 17 listopada 2022 r. do 12 listopada 2023 r. firma IBC ADVISORY S.A. realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu usługę badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja wpływu interwencji WRPO 2014+ na realizację celów sformułowanych w ramach Osi Priorytetowych”.

Celem badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na realizację celów poszczególnych Osi Priorytetowych.

Aby osiągnąć ten cel, w ramach badania realizowane będą między innymi:

Prosimy o współpracę z zespołem badawczym, gdyż pozyskanie Państwa opinii jest niezbędne do sformułowania trafnych wniosków i jest kluczowym warunkiem realizacji usługi.

Członkowie Zespołu Badawczego mają obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskają w trakcie realizacji badania, a zgromadzone dane wykorzystane zostaną jedynie w celach badawczych na użytek niniejszej ewaluacji. Zespół Badawczy jest także zobowiązany do postępowania zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych.

Uwaga:

W razie pytań związanych z realizacją badania informacji udzielą Państwu:

tel.: +48 603 812 946, e-mail: jakub.wroblewski@ibc-advisory.pl

 

tel.: +48 61 626 72 64, e-mail: mariusz.kumolka@umww.pl

Pobierz jako PDF