Informujemy, że od 7 lutego do 15 października 2022 r. firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z.o.o. realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu usługę pn. „Wpływ interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek pracy w województwie wielkopolskim. Identyfikacja wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu – pomiar 3”.

Celem badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+ na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielenia wsparcia.

Aby osiągnąć ten cel przedstawiciele zespołu badawczego będą zwracać się do uczestników projektów z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie internetowej lub wywiadzie telefonicznym oraz do beneficjentów WRPO 2014+, pracodawców i ekspertów ds. zatrudnienia z prośbą o wzięcie udziału w wywiadzie grupowym.

Prosimy o współpracę z zespołem badawczym, gdyż pozyskanie Państwa opinii jest niezbędne do sformułowania trafnych wniosków i jest kluczowym warunkiem realizacji usługi. Osoby, które przystąpiły do projektu wyraziły równocześnie zgodę na uczestnictwo w ewentualnym badaniu oraz na przekazanie danych niezbędnych do jego przeprowadzenia.

Zapewniamy jednocześnie, że członkowie zespołu badawczego mają obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskają w trakcie realizacji badania, a zgromadzone dane wykorzystane zostaną jedynie w celach badawczych na użytek niniejszej ewaluacji. Zespół badawczy jest także zobowiązany do postępowania zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych.

W razie pytań związanych z realizacją badania informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy badania ewaluacyjnego: Pani Malwina Pietrzyk

tel.: +48 607 120 670, e‑mail: m.pietrzyk@asmresearch.pl

ze strony Zamawiającego: Pan Adrian Nejman

tel.: +48 61 626 63 26, e‑mail: adrian.nejman@umww.pl

Pobierz jako PDF