Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozpoczęciu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja mid term postępu rzeczowego WRPO 2014+ na potrzeby przeglądu śródokresowego”. Badanie to realizowane jest na zlecenie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ przez konsorcjum Wykonawców z Warszawy – EVALU Sp. z o.o., WISE EUROPA – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz WYG PSDB Sp. z o.o.

Głównym celem badania ewaluacyjnego jest dokonanie oceny postępu rzeczowego realizacji WRPO 2014+ dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów Ram i Rezerwy Wykonania.

W ramach badania realizowane będą między innymi:

W związku z powyższym, IZ WRPO 2014+:

Informujemy, iż treść pytań kwestionariuszy ankiet została zatwierdzona przez przedstawicieli IZ WRPO 2014+.

Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów objętych badaniem z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane uzyskane w wyniku badania będą udostępniane jedynie w opracowaniu statystycznym.

W kwestiach technicznych związanych z wypełnianiem kwestionariuszy ankiet prosimy kontaktować się z p. Anną Szczęsną (e-mail: anna.szczesna@wygpsdb.pl; tel. 22 492 70 22).
W kwestiach merytorycznych prosimy o kierowanie pytań do p. Agnieszki Śnieżek – Kierownika Zespołu Badawczego (e-mail: agnieszka.rudolf@evalu.pl).

Z ramienia IZ WRPO 2014+ sprawę prowadzi p. Jan Wojciechowski (e-mail: jan.wojciechowski@umww.pl).

Pobierz jako PDF