(PDF, 8101 kb)

Zmiany Strategii ZIT dla rozwoju AKO, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020, zostały pozytywnie zaopiniowane zarówno przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ (13 sierpnia 2019 r.) jak i Ministra Rozwoju (2 września 2019 r.). Kryteria wyboru projektów zawarte w Strategii stanowią jedynie propozycję kryteriów. Obowiązującą wersją kryteriów strategicznej oceny wniosków są kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+.

Załączniki (1)

(PDF, 2050 kb)

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Strategia ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, została pozytywnie zaopiniowania zarówno przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ (21 kwietnia 2016 r.) jak i Ministra Rozwoju (26 kwietnia 2016 r.). Kryteria wyboru projektów zawarte w Strategii stanowią jedynie propozycję kryteriów. Obowiązującą wersją kryteriów strategicznej oceny wniosków będą kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+ (w zakładce Uchwały KM WRPO 2014+).

(PDF, 7519 kb)

Pobierz jako PDF