(PDF, 3269 kb)

W dniu 2 sierpnia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013 nr 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 30.07.2018 r., nr L 193). Rozporządzenie wprowadza szereg istotnych zmian z punktu widzenia wdrażania programów w perspektywie finansowej 2014-2020. Poniżej przedstawiono najważniejsze w obszarze projektów generujących dochód: Wyłączenie stosowania art. 61 przez każdą formę pomocy publicznej Znowelizowane brzmienie art. 61 ust. 8 rozporządzenia 1303/2013 wskazuje na brak konieczności stosowania metody luki w finansowaniu lub metody stawek zryczałtowanych w odniesieniu do projektów (lub ich części) objętych pomocą publiczną. Oznacza to, że w przypadku projektów w całości objętych pomocą publiczną, poziom dofinansowania należy obliczyć w oparciu o zasady dotyczące danej formy pomocy publicznej. Oszczędności kosztów operacyjnych osiągnięte w związku z realizacją projektu dotyczącego efektywności energetycznej nie stanowią dochodu w projekcie Znowelizowane brzmienie art. 61 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 wskazuje, że w przypadku projektów z zakresu efektywności energetycznej (np. termomodernizacji budynków, wymiany instalacji elektrycznej lub ciepłowniczej), wygenerowane w wyniku projektu oszczędności kosztów operacyjnych nie będą stanowiły dochodu, niezależnie od tego, czy nastąpi równoważne zmniejszenie dotacji na działalność operacyjną. Do tego typu projektów nie ma zatem zastosowania metoda luki w finansowaniu. Możliwość stosowania zryczałtowanej procentowej stawki dochodów ustanowionej przez państwo członkowskie Znowelizowane brzmienie art. 61 ust. 3 rozporządzenia 1303/2013 wskazuje na możliwość określenia przez państwo członkowskie zryczałtowanej stawki procentowej dochodów dla sektora lub podsektora innego niż wskazane w Załączniku nr V do rozporządzenia nr 1303/2013 (drogi, koleje, transport miejski, gospodarka wodna, odpady stałe) oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1516 (badania, rozwój i innowacje).

Wersja obowiązująca od 02.08.2018 00:00

Załączniki (0)
Pobierz jako PDF