(PDF, 1570 kb)

Diagnoza „Zdrowie i ochrona zdrowia w województwie wielkopolskim” przygotowana została na potrzeby opracowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w zakresie zaktualizowania wiedzy na temat wyzwań w obszarze opieki zdrowotnej w regionie. Dokument dzieli się na część analityczną oraz wnioski i rekomendacje. W ramach części analitycznej dokonano wnikliwej analizy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej w Wielkopolsce, potrzeb systemu ochrony zdrowia, ponadto przedstawiono stan zasobów infrastrukturalnych ochrony zdrowia w województwie oraz zagadnienia związane z profilaktyką zdrowotną. Konkluzje wynikające z części analitycznej zawarte zostały w rozdziale przedstawiającym wnioski i rekomendacje dot. poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w Wielkopolsce. Do opracowania diagnozy stanu ochrony zdrowia w regionie wykorzystano zarówno dane zastane, m.in. w ramach dokumentów strategicznych przygotowywanych w tym zakresie na poziomie kraju i województwa, a także dane uzyskane poprzez ankietyzację jednostek samorządu terytorialnego, stanowiących organy założycielskie podmiotów prowadzących działalność leczniczą, które pozwoliły na uzupełnienie informacji o zasobach ochrony zdrowia i potrzebach inwestycyjnych w tym zakresie. Przy opracowaniu dokumentu wykorzystano również informacje właściwych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jednostek podległych Samorządowi Województwa i Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia.

Załączniki (0)
Zdrowie i ochrona zdrowia w województwie wielkopolskim. Opracowanie diagnostyczne na potrzeby WRPO 2014+

Diagnoza „Zdrowie i ochrona zdrowia w województwie wielkopolskim” przygotowana została na potrzeby opracowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w zakresie zaktualizowania wiedzy na temat wyzwań w obszarze opieki zdrowotnej w regionie. Dokument dzieli się na część analityczną oraz wnioski i rekomendacje. W ramach części analitycznej dokonano wnikliwej analizy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej w Wielkopolsce, potrzeb systemu ochrony zdrowia, ponadto przedstawiono stan zasobów infrastrukturalnych ochrony zdrowia w województwie oraz zagadnienia związane z profilaktyką zdrowotną. Konkluzje wynikające z części analitycznej zawarte zostały w rozdziale przedstawiającym wnioski i rekomendacje dot. poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w Wielkopolsce. Do opracowania diagnozy stanu ochrony zdrowia w regionie wykorzystano zarówno dane zastane, m.in. w ramach dokumentów strategicznych przygotowywanych w tym zakresie na poziomie kraju i województwa, a także dane uzyskane poprzez ankietyzację jednostek samorządu terytorialnego, stanowiących organy założycielskie podmiotów prowadzących działalność leczniczą, które pozwoliły na uzupełnienie informacji o zasobach ochrony zdrowia i potrzebach inwestycyjnych w tym zakresie. Przy opracowaniu dokumentu wykorzystano również informacje właściwych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jednostek podległych Samorządowi Województwa i Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia.

(PDF, 1570 kb)

Pobierz jako PDF