(PDF, 3050 kb)

Dokument: „Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego. Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” stanowi kompleksową analizę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu i jej zmian w ostatnich kilku latach. Wskazane w dokumencie strategiczne potencjały i zdiagnozowane wyzwania stanowią podstawę dla wyznaczenie przyszłych celów rozwojowych województwa na nową perspektywę finansowania 2014-2020. Niniejsza diagnoza obejmuje charakterystykę stanu rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa wielkopolskiego oraz jego pozycję na tle kraju. Zawiera prezentację najważniejszych danych i informacji dotykających szerokiego spectrum problematyki w aspekcie gospodarczym, społecznym, środowiskowym i przestrzennym województwa. W szczególności w ramach opracowania poruszone zostały zagadnienia z zakresu środowiska przyrodniczego i zmian klimatu, potencjału gospodarczego i energetycznego województwa oraz rozwoju cyfrowego, kultury, turystyki i sportu, kwestie spójności komunikacyjnej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów infrastruktury, a także zagadnienia związane z rynkiem pracy, edukacja i włączeniem społecznym. Przy opracowywaniu dokumentu wykorzystano przede wszystkich informacje i dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych oraz opracowań Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, a także wyniki badań ewaluacyjnych wykonanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i badań zrealizowanych na zlecenie Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz Obserwatorium Integracji Społecznej. Pozyskane informacje posłużyły zarysowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz analizie wewnętrznych zróżnicowań.

Załączniki (0)
Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego. Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Dokument: „Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego. Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” stanowi kompleksową analizę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu i jej zmian w ostatnich kilku latach. Wskazane w dokumencie strategiczne potencjały i zdiagnozowane wyzwania stanowią podstawę dla wyznaczenie przyszłych celów rozwojowych województwa na nową perspektywę finansowania 2014-2020. Niniejsza diagnoza obejmuje charakterystykę stanu rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa wielkopolskiego oraz jego pozycję na tle kraju. Zawiera prezentację najważniejszych danych i informacji dotykających szerokiego spectrum problematyki w aspekcie gospodarczym, społecznym, środowiskowym i przestrzennym województwa. W szczególności w ramach opracowania poruszone zostały zagadnienia z zakresu środowiska przyrodniczego i zmian klimatu, potencjału gospodarczego i energetycznego województwa oraz rozwoju cyfrowego, kultury, turystyki i sportu, kwestie spójności komunikacyjnej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów infrastruktury, a także zagadnienia związane z rynkiem pracy, edukacja i włączeniem społecznym. Przy opracowywaniu dokumentu wykorzystano przede wszystkich informacje i dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych oraz opracowań Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, a także wyniki badań ewaluacyjnych wykonanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i badań zrealizowanych na zlecenie Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz Obserwatorium Integracji Społecznej. Pozyskane informacje posłużyły zarysowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz analizie wewnętrznych zróżnicowań.

(PDF, 3050 kb)

Pobierz jako PDF