(PDF, 11008 kb)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (będąca elementem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko WRPO 2014+) została wykonana przez firmę „Ekovert Łukasz Szkudlarek” z Wrocławia w okresie od sierpnia 2013 do października 2014. W ramach Prognozy dokonano oceny istniejącego stanu środowiska, oraz jego potencjalnej zmiany w przypadku niezrealizowania Programu, zidentyfikowano problemy związane z ochroną obszarów chronionych, istotnych z punktu widzenia realizacji WRPO 2014+ i celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, unijnym oraz krajowym. Przeprowadzono także ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju w badanym dokumencie. Opracowana Prognoza została poddana konsultacjom społecznym, a także uzyskała opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Załączniki (0)
Pobierz jako PDF