(PDF, 8596 kb)

Ewaluacja ex-ante projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 została przeprowadzona w okresie od lipca 2013 do października 2014 przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego. Badanie pozwoliło w szczególności zweryfikować trafność wyznaczonych obszarów problemowych, celów i oczekiwanych rezultatów, wskaźników oraz ocenić spójność wewnętrzną badanego programu, a także spójność z dokumentami strategicznymi poziomów: regionalnego, krajowego i unijnego. Umożliwiło także na ocenę jakości zaproponowanego systemu realizacyjnego i ram finansowych.

Wersja obowiązująca od 26.05.2015 22:19

Załączniki (0)
Pobierz jako PDF