(PDF, 5495 kb)

Badanie „Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” zostało zrealizowane w okresie grudzień 2014 - czerwiec 2015 przez konsorcjum firm badawczych PAG Uniconsult (lider konsorcjum), IMAPP oraz ASM Kutno na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Celami badania były ocena możliwej skali i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w WRPO 2014+, zgodnie z wymogami określonymi w art. 37 Rozporządzenia 1303/2013 i dokumencie KE/EBI (metodologia ex-ante IF) oraz przeprowadzenie ostrożnej oceny ex ante ryzyka, o której mowa m.in. w art. 8 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. oraz art. 42 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ogólnego.

Załączniki (0)
Pobierz jako PDF