Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

(PDF, 1113 kb)

Wytyczne mają zastosowanie: a) do oceny kwalifikowalności kosztów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poniesionych od dnia wejścia w życie tych Wytycznych, b) do oceny prawidłowości procedur wyboru wykonawców wszczętych od dnia wejścia w życie tych Wytycznych. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, w przypadku umów o dofinansowanie projektów zawartych przez dniem 2 września 2017 r. stosuje się wytyczne programowe, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej wskazaną ustawą z dnia 7 lipca 2017 r.), chyba że beneficjent wyrazi zgodę na zmianę umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu w zakresie związania wytycznymi. Ponieważ beneficjenci Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nie wyrazili woli zmiany umów o dofinansowanie (lub decyzji o dofinansowaniu), konieczna jest aktualizacja „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w celu dostosowania ich zapisów do aktualnego brzmienia „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Załączniki (0)
Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego

(PDF, 999 kb)

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR

(PDF, 1198 kb)

Pobierz jako PDF