(PDF, 302 kb)

Wytyczne określają warunki i procedury realizacji projektów powiatowych urzędów pracy (PUP) w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2014-2020, dla których źródłem finansowania jest Fundusz Pracy. Wytyczne zostały opracowane, zgodnie z 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w celu ujednolicenia zasad realizacji ww. projektów oraz prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych zarówno w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych. Zmiany w dokumencie dotyczą: 1. rozliczania w projektach PUP środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (w treści Wytycznych opisano zasady dotyczące realizacji i rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu PUP poniesionych na te formy wsparcia oraz podatku od towarów i usług VAT związanego z nimi), 2. rozliczania wydatków na zarządzanie projektami EFS, 3. wprowadzenia uproszczonej metody rozliczania projektów realizowanych w województwie podkarpackim w ramach Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych (YEI 2017+).

Wersja obowiązująca od 01.01.2019 00:00

Załączniki (1)
Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020

(PDF, 640 kb)

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wytyczne określają warunki i procedury realizacji projektów powiatowych urzędów pracy (PUP) w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2014-2020, dla których źródłem finansowania jest Fundusz Pracy. Wytyczne zostały opracowane, zgodnie z 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w celu ujednolicenia zasad realizacji ww. projektów oraz prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych zarówno w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obowiązuje od: 01.01.2017

Pobierz jako PDF