(PDF, 1273 kb)

Zgodnie z art. 54 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, ewaluacje przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu. Wpływ programów jest ewaluowany w świetle zadań każdego z EFSI w odniesieniu do celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i z uwzględnieniem wielkości programu. Plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 został przyjęty przez Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Uchwałą Nr 54/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku. W 2020 r. Plan ewaluacji został poddany obowiązkowemu przeglądowi i aktualizacji, wynikającemu z Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014 2020. Aktualizacja dokumentu została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 164/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku.

Załączniki (0)
Plan ewaluacji WRPO 2014+

Zgodnie z art. 54 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, ewaluacje przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu. Wpływ programów jest ewaluowany w świetle zadań każdego z EFSI w odniesieniu do celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i z uwzględnieniem wielkości programu.

Plan ewaluacji WRPO 2014+

Zgodnie z art. 54 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, ewaluacje przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu. Wpływ programów jest ewaluowany w świetle zadań każdego z EFSI w odniesieniu do celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i z uwzględnieniem wielkości programu. Plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 został przyjęty przez Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 54/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku. W 2016 r. Plan ewaluacji został poddany obowiązkowemu przeglądowi i aktualizacji, wynikającemu z Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Aktualizacja dokumentu została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 75/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku.

Plan ewaluacji WRPO 2014+

Zgodnie z art. 54 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, ewaluacje przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu. Wpływ programów jest ewaluowany w świetle zadań każdego z EFSI w odniesieniu do celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i z uwzględnieniem wielkości programu. Plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 został przyjęty przez Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 54/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku. W 2017 r. Plan ewaluacji został poddany obowiązkowemu przeglądowi i aktualizacji, wynikającemu z Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Aktualizacja dokumentu została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 97/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku.

Plan Ewaluacji WRPO 2014+

Zgodnie z art. 54 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, ewaluacje przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu. Wpływ programów jest ewaluowany w świetle zadań każdego z EFSI w odniesieniu do celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i z uwzględnieniem wielkości programu. Plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 został przyjęty przez Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Uchwałą Nr 54/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku. W 2019 r. Plan ewaluacji został poddany obowiązkowemu przeglądowi i aktualizacji, wynikającemu z Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014 2020. Aktualizacja dokumentu została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Uchwałą Nr 127/2019 z dnia 28 maja 2019 roku.

Plan Ewaluacji WRPO 2014-2020

Zgodnie z art. 54 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, ewaluacje przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu. Wpływ programów jest ewaluowany w świetle zadań każdego z EFSI w odniesieniu do celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i z uwzględnieniem wielkości programu. Plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 został przyjęty przez Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Uchwałą Nr 54/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku. W 2020 r. Plan ewaluacji został poddany obowiązkowemu przeglądowi i aktualizacji, wynikającemu z Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014 2020. Aktualizacja dokumentu została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Uchwałą Nr 152/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku.

(PDF, 1246 kb)

Pobierz jako PDF