Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 15.01.2020 11:00 do 15.01.2020 15:00 Poznań, ul. Szyperska 14

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza potencjalnych beneficjentów na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe WRPO 2014+ konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 15 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 w  Poznaniu w sali  216.

Spotkanie informacyjne adresowane jest do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe WRPO 2014+. W ramach konkursu                                          o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  1. podmioty ekonomii społecznej,
  2. organizacje pozarządowe,
  3. instytucje rynku pracy,
  4. jednostki organizacyjne jst,
  5. państwowe jednostki budżetowe,
  6. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Więcej szczegółów wraz z zaproszeniem i formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo na stronie internetowej rpo-wuppoznan.praca.gov.pl w zakładce Wiadomości oraz  Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Szczegółowych informacji nt. spotkania udzielaPunkt Kontaktowy WRPO 2014+WUP w Poznaniu tel. 61 846 38 23


Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
 

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe WRPO 2014+ konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19
Poznań, ul. Szyperska 14
15.01.2020 11:00 - 15.01.2020 15:00