Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zmiany Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020, zostały pozytywnie zaopiniowane zarówno przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ (14 grudnia 2017 r.) jak i Ministra Rozwoju (22 grudnia 2017 r.). Kryteria wyboru projektów zawarte w Strategii stanowią jedynie propozycję kryteriów. Obowiązującą wersją kryteriów strategicznej oceny wniosków są kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+ (w zakładce Uchwały KM WRPO 2014+).

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (5.8 MB)

Tabela zmian do Strategii ZIT (443 KB)

Załącznik 1 do Strategii ZIT - Fiszki projektów pozakonkursowych (887.9 KB)

Uchwała 12/2017 Rady Metropolii z 1.12.2017 (265.7 KB)

Opinia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2017 (1.5 MB)

Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 4698-2017) z dnia 14.12.2017 (211.3 KB)

Aktualizacja: 10.01.2018 r.

Pobierz jako PDF