Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ informuje, że dnia 22.04.2020 r. opublikowano na Portalu funduszowym (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014‑2020/) nową, obowiązującą od 16.04.2020 r. wersję „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 2020”.

Jedna ze zmian wprowadzonych w tej wersji wytycznych tj. zapisy rozdziału. 4.2 pkt 5c, poprzez usunięcie przypisu, umożliwiła pobieranie od uczestników projektu części środków własnych na pokrycie wydatków związanych z założeniem i prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z zapisami pkt. 1.2.1 dokumentacji konkursowej w przypadku zmiany dokumentów w trakcie trwania konkursu Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie oraz Beneficjentów realizujących projekty obowiązują aktualne wersje dokumentów. W związku z powyższym należy zastosować zapisy aktualnych Wytycznych i w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia możliwe jest zapewnienia przez uczestników części środków własnych na pokrycie wydatków związanych z założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Pobierz jako PDF