Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

28 sierpnia Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego oraz Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego podpisali Aneks do Kontraktu Terytorialnego dla naszego województwa. Określa on wysokość, sposób i warunki dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Podpisanie tego dokumentu umożliwia faktyczne rozpoczęcie realizacji WRPO 2014+, ponieważ upoważnia do wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o przyznanie środków na realizację Programu z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa.

14 listopada 2014 roku został podpisany Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego. W Kontrakcie określone zostały cele rozwojowe i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Wielkopolski. Podpisany dokument nie określał wysokości, sposobu i warunków dofinansowania WRPO 2014+. Te elementy powinny stanowić – zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – integralną część Kontraktu Terytorialnego. Przyczyną nieuwzględnienia wówczas kwestii związanych z finansowaniem WRPO 2014+ były trwające jeszcze negocjacje programów operacyjnych perspektywy 2014-2020 (w tym także WRPO 2014+) z Komisją Europejską.

Po zakończeniu negocjacji i formalnym przyjęciu WRPO 2014+ przez Komisję Europejską i Zarząd Województwa Wielkopolskiego, przygotowany został Aneks do Kontraktu Terytorialnego dla naszego województwa, określający wysokość, sposób i warunki dofinansowania Programu. Został on przyjęty przez Radę Ministrów i Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz podpisany ze strony rządowej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Marię Wasiak oraz ze strony samorządowej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka i Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka.

W Aneksie określono zobowiązania finansowe strony rządowej oraz samorządowej, związane z realizacją WRPO 2014+. W związku z tym Minister Infrastruktury i Rozwoju zobowiązany jest do przekazania na realizację WRPO 2014+ następujących środków:

Strona rządowa zobowiązała się w tym dokumencie również do zapewnienia środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację współfinansowanych z EFS projektów powiatowych urzędów pracy w ramach RPO, w wysokości 80 mln EUR.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązana jest natomiast do takiego zarządzania WRPO 2014+, które zapewni wniesienie przez beneficjentów do zapewnienia wkładu krajowego w wysokości niezbędnej dla prawidłowej realizacji Programu, łącznie w wysokości nie niższej niż około 333 mln EUR.

Podpisanie Aneksu do Kontraktu umożliwia faktyczne rozpoczęcie realizacji WRPO 2014+, bowiem ten dokument upoważnił Instytucję Zarządzającą WRPO Programem do wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o przyznanie środków na realizację Programu z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa.

Pobierz jako PDF