Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż 23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020 z dnia 11 września 2019 r.

Stosowanie Wytycznych w powyższym zakresie zawiesza się od dnia 1 lutego 2020 r. do odwołania, z zastrzeżeniem, iż zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia Wytycznych może nastąpić w każdym czasie, w drodze wydania kolejnej informacji o zawieszeniu stosowania Wytycznych, zastępującej niniejszą informację.

W związku z powyższym, IZ WRPO 2014+ zachęca wszystkich Beneficjentów do zapoznania się z treścią załączonej informacji.

Jednocześnie IZ WRPO 2014+ podkreśla, iż zgodnie z załączoną informacją częściowe zawieszenie stosowania wytycznych ma na celu dostosowanie interwencji podejmowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji do warunków wynikających ze stanu epidemii COVID-19, w tym powszechnego obowiązku prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie zdalnej. W tej sytuacji spełnienie przez beneficjentów wszystkich wymogów wynikających z wytycznych nie jest możliwe bądź stanowi utrudnienie dla wdrażania interwencji. Dlatego też konieczne jest zawieszenie niektórych zapisów.

IZ WRPO 2014+ zastrzega również, iż skorzystanie z rozwiązań zaproponowanych przez MFFiPR generuje konieczność wprowadzenia stosownych zmian do wniosku o dofinansowanie, które bezwzględnie wymagają akceptacji Instytucji Zarządzającej.

Informacja o częściowym zawieszeniu Wytycznych (108.5 KB)

Pobierz jako PDF