Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (IZ WRPO 2014+) przypomina iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020 niekwalifikowalne są transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.).

Pismem z dnia 16.11.2018 r., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło interpretację ww. zapisu w stosunku do osób samozatrudnionych podkreślając, iż Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków mają zastosowanie do wszystkich beneficjentów realizujących projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym do podmiotów, które jako osoby samozatrudnione pobierają wynagrodzenie za usługę świadczoną w ramach realizowanego przez siebie projektu.

W opinii Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (IK UP), wypłata wynagrodzenia za usługę przewidzianą w umowie o dofinansowanie projektu stanowi transakcję, o której mowa w Rozdziale 6.3 pkt 1 lit. o Wytycznych. Celem tego postanowienia Wytycznych było wykluczenie sytuacji, w których kwoty ponoszone w związku z realizacją projektu, a przewyższające próg wskazany w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, będą wypłacane w gotówce. W ocenie IK UP, mając na uwadze wykładnię celowościową, nie ma znaczenia fakt, czy beneficjent za usługę płaci innemu podmiotowi, czy sobie. Co prawda, w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest mowa o transakcjach pomiędzy różnymi podmiotami, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że Wytyczne nie odwołują się do całości przepisów zawartych w ww. artykule, a jedynie do wskazanego w nim progu kwotowego.

Uwzględniając powyższe IZ WRPO 2014+ informuje, iż wypłacane w gotówce wynagrodzenie osób samozatrudnionych, których całe wynagrodzenie otrzymywane w ramach projektu przekracza próg wskazany w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uznane zostanie za niekwalifikowalne.

Pobierz jako PDF