Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 6 września 2021 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062, w skrócie: UzD, Link do tekstu ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/T/D20191696L.pdf ), które wprowadzają obowiązek uwzględniania dostępności przez podmioty inne niż publiczne, w tym organizacje pozarządowe (NGO) w przypadku, gdy zawierają one umowę z podmiotem publicznym na realizację zadań lub zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 UzD w przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6. Z kolei art. 5 ust. 2 UzD stanowi, że w przypadku gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem środków publicznych, jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.

Należy przyjąć, że tam, gdzie za zleconym/ powierzonym zadaniem przekazywane są środki publiczne, umowy, na podstawie których jest realizowane takie zadanie lub zamówienie, powinny zostać określone warunki służące zapewnianiu dostępności w zakresie tych zadań/ zamówień. Taka intencja została wyrażona w uzasadnieniu UzD, w którym zaznaczono, iż celem przepisu jest zapewnienie, aby wszelkie działania realizowane ze środków publicznych objęte były reżimem dostępności w takim zakresie, jaki jest możliwy, wykonalny i uzasadniony w tych działaniach.

Wszystkie działania realizowane ze środków publicznych, „zlecane” podmiotom innym niż podmioty publiczne w rozumieniu ustawy powinny być więc realizowane z uwzględnieniem warunków dostępności, ale warunki te powinny być określone w umowach w sposób adekwatny do zakresu danego zadania bądź zamówienia.

Nie jest więc wymagane, aby podmiot niepubliczny związany umową z podmiotem publicznym realizując wszystkie swoje działania spełniał wymagania określone w art. 6 UzD. Powinien jednak zapewnić dostępność w tym obszarze i zakresie, jakiego dotyczy powierzone/ zlecone zadanie w oparciu o stosowne przepisy UzD.

Szersze informacje na temat uwzględniania dostępności w zamówieniach publicznych znajdują się na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia/przydatne-informacje/dostepnosc

Więcej na temat uwzględniania dostępności cyfrowej (w myśl ustawy o dostępności cyfrowej z kwietnia 2019 r., link do tekstu ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/T/D20190848L.pdf ) znajdują sie na stronie: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-dbac-o-dostepnosc-cyfrowa-w-umowach-i-zamowieniach-publicznych

Portal Fundusze Europejskie w oparciu o pytania przekazywane do MFiPR przez NGO i jednostki samorządu terytorialnego dotyczące ww. przepisów opublikował zbiór zagadnień problemowych, na które udzielono odpowiedzi na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/pytania-i-odpowiedzi/#Czyprzepisyzawartewart.4ust.3i5ust.2ustawystosujesietylkowstosunkudoustawyprawozamowienpublicznych?

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją zawierającą te pytania i odpowiedzi:

Dostępność w umowach (363.4 KB)

Pobierz jako PDF