Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o COVID-19, do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 (zob. art. 2 ust. 1 ustawy o COVID-19), nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Powyższy przepis upoważnia zatem zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako: ustawa Pzp), jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim przewidziane. Interpretacja przedmiotowego przepisu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.[1]

 

IZ WRPO 2014+ przypomina, iż zgodnie z treścią artykułu 36 ust. 1 ustawy o COVID-19, po upływie 180 dni od wejścia w życie przepisów ww. ustawy tracą moc przepisy artykułu 6 ust. 1. Tym samym możliwość skorzystania z dyspozycji artykułu 6 ust. 1 ustawy o COVID-19 obowiązywała do dnia 04.09.2020 r. Tym samym Beneficjenci zobowiązani do stosowania ustawy Pzp powinni mieć na uwadze, że od dnia 05.09.2020 r. przedmiotowe wyłączenie już nie obowiązuje i scharakteryzowane w ustawie o COVID-19 zamówienia publiczne, w tym finansowane ze środków UE, muszą być udzielane we właściwych reżimach przewidzianych w ustawie Pzp.

 

 

 

 

[1] Komunikat w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19 Urząd Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/Komunikat-w-sprawie-art.-6-tzw.-ustawy-o-COVID-19

Pobierz jako PDF