Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przypomina, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający określone warunki, m.in. został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu oraz został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w Wytycznych lub ze szczegółowymi zasadami określonymi przez IZ WRPO 2014+.

W związku z powyższym, IZ WRPO 2014+ informuje, iż w przypadku oferowania zindywidualizowanego wsparcia świadczonego w społeczności lokalnej w postaci sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych (w tym usług krótkookresowego całodobowego lub krótkookresowego dziennego pobytu zapewniających opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) Beneficjent zobowiązany jest do dokumentowania zakresu czasowego i rzeczowego wsparcia w ww. formach, w tym potwierdzenia jego otrzymania ze strony uczestnika projektu.

Ww. ewidencja faktycznie otrzymanego wsparcia powinna wskazywać daty, godziny i nazwiska osób sprawujących opiekę. Zgodnie z zapisami § 10 Umowy o dofinansowanie projektu, odpowiednio przygotowany dokument potwierdzony własnoręcznym podpisem uczestnika, należy przesłać za pośrednictwem Korespondencji systemu SL2014, po wezwaniu przez IZ WRPO 2014+ w przypadku wybrania danego wydatku do pogłębionej analizy ryzyka wraz z pozostałą dokumentacją źródłową niezbędną do ustalenia kwalifikowalności wydatku.

Pobierz jako PDF