Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

19 lutego 2016 roku w leszczyńskim Ratuszu Marszałek Marek Woźniak wraz z Prezydentem Leszna, Starostą i Wicestarostą Leszczyńskim oraz Burmistrzami i Wójtami gmin Osieczna, Lipno, Święciechowa i Rydzyna oficjalnie podpisał Mandat Terytorialny dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Podczas dzisiejszego spotkania Marszałek Marek Woźniak powiedział, że „Leszczyński OSI to najbogatszy tematycznie Mandat Terytorialny, pokazujący kierunki wsparcia dla rozwiązań wspólnej troski miasta Leszna i gmin do niego przylegających. Wypracowanie porozumienia w ramach mandatu jest owocem długiej i niełatwej, ale skutecznej współpracy, za co wszystkim dziękuję”. Marszałek dodał również, że „wielkopolski patent na poszerzanie naszej polityki miejskiej, kierowanej na wsparcie subregionów, zakłada pieniądze gwarantowane, których nikt już Leszczyńskiemu OSI nie odbierze, o ile realizacja przewidzianych w Mandacie Terytorialnym projektów odbędzie się w sposób poprawny i terminowy, zgodnie w wytycznymi Komisji Europejskiej”.

Łukasz Borowiak, Prezydent Leszna podziękował Marszałkowi, samorządowcom obszaru funkcjonalnego i specjalistom z zakresu polityki regionalnej z Urzędu Marszałkowskiego za dobre rozmowy prowadzące do porozumienia. Przypomniał, że rozmowy te zapoczątkowane zostały jeszcze za prezydentury Tomasza Malepszego. Prezydent podkreślił znaczenie podpisania mandatu i zauważył: „te 19 mln euro, które możemy skonsumować przyczynią się do rozwoju ziemi leszczyńskiej”.

Mandat terytorialny jest narzędziem służącym realizacji „w terenie” interwencji przewidzianej przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), skierowanej do ośrodków subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych. Stronami mandatu terytorialnego są: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, czyli Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele miast subregionalnych wraz z przedstawicielami otaczających je samorządów (obszary funkcjonalne).

Utworzenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) dla ośrodków subregionalnych Wielkopolski jest podkreśleniem znaczenia i roli tych obszarów w strukturze przestrzennej województwa. Według przyjętych norm, miasta subregionalne, dla których wyznacza się obszary funkcjonalne, to ośrodki o liczbie ludności pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców, pełniące ważne funkcje gospodarcze i społeczne. W przypadku Wielkopolski, ze względu na historię podziałów administracyjnych, są to byłe miasta wojewódzkie: Konin, Leszno, Piła i dodatkowo Gniezno, które zostało zakwalifikowane ze względu na potencjał społeczny i gospodarczy, a także uwarunkowania historyczne.

W tej części Wielkopolski mechanizmem objęte zostały: Miasto Leszno (lider OSI), Powiat Leszczyński oraz gminy gmin Osieczna, Lipno, Święciechowa i Rydzyna. Przewidziana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI wynosi prawie 19 mln euro, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 16 762 486 euro, a z Europejskiego Funduszu Społecznego to 2 135 469 euro.

W ramach Leszczyńskiego OSI środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną przeznaczone na działania dotyczące zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości transportu publicznego, informatyzację, poprawę jakości gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowę drogi wojewódzkiej, wsparcie przedsiębiorczości oraz inwestowanie w infrastrukturę edukacyjną. Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego będą przeznaczono na wsparcie edukacji i szkolnictwa zawodowego, integrację społeczną oraz wspieranie aktywizacji zawodowej i samozatrudnienia.

Działania przeznaczone do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, beneficjent: Leszno, alokacja: 256 969,51 euro;
- Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, beneficjent: Leszno, alokacja: 2 073 170,73 euro;
- Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, beneficjenci: Leszno, Święciechowa, Lipno, alokacja: 1 181 707,32 euro;
- Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, beneficjenci: Osieczna, Lipno, Rydzyna, Leszno, alokacja: 5 985 272,58 euro;
- Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa, beneficjent: Osieczna, alokacja: 1 561 097,56 euro;
- Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu; beneficjent: Leszno, alokacja: 1 920 731,71 euro;
- Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, beneficjenci: Leszno, Rydzyna, Święciechowa; alokacja: 3 265 243,90 euro.
Działania przeznaczone do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego:
- Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, alokacja 787 804,87 euro;
- Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, alokacja 425 000,00 euro;
- Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, alokacja 600 234,50 euro;
- Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, alokacja 322 429,63 euro.

Pobierz jako PDF