Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ informuje, że z dniem 28.03.2018 r. ogłosiła następujące konkursy:

  1. Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑002/18 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotneProgram prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych” Regionalny program zdrowotny województwa wielkopolskiego.

Głównym celem ww. regionalnego programu zdrowotnego jest zmniejszenie zachorowalności na niewydolność serca u pacjentów leczonych radio- lub chemioterapią o działaniu kardiotoksycznym, poprzez wczesne wyodrębnienie chorych z grupy wysokiego ryzyka, konsultacje kardiologiczne oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia kardiologicznego w okresie trzech lat.

Nabór wniosków o dofinansowanie: 30 kwietnia 2018 r. – 28 maja 2018 r.

  1. Nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe –Rozszerzenie dostępności technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Wielkopolskiego” Regionalny program zdrowotny województwa wielkopolskiego.

Głównym celem ww. regionalnego programu zdrowotnego jest poprawa motoryki szczególnie w zakresie chodu u około 75% osób poprzez zwiększenie w okresie 3 lat dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji u dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym

Nabór wniosków o dofinansowanie: 30 kwietnia 2018 r. – 29 maja 2018 r.

  1. Nr RPWP.07.03.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna - projekty konkursowe.

W ramach konkursu można realizować kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zakładające łącznie:

Nabór wniosków o dofinansowanie: 30 kwietnia 2018 r. – 30 maja 2018 r.


Osoby zainteresowane zorganizowaniem spotkania celem zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowych proszone są o kontakt:

Pobierz jako PDF