Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wymogów, które należy spełnić przy aplikowaniu o pomoc w ramach 3 Osi priorytetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż Wnioskodawcy planujący ubiegać się o wsparcie w ramach Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska  muszą posiadać Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla danego obszaru lub inny dokument równoważny (zgodny z wytycznymi dla konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013 – Plany Gospodarki Niskoemisyjnej). Przedmiotowe dokumenty winny zawierać przedsięwzięcia, o których wsparcie będzie ubiegał się Wnioskodawca.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku o dofinansowanie (na etapie aplikowania o wsparcie) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej lub dokument równoważny. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej lub dokument równoważny muszą być pozytywnie zweryfikowane przez doradcę energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyjęte uchwałą Rady Miasta/Gminy.

Ponadto w ramach Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego wymagany jest również Plan Mobilności Miejskiej (lub Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawierający elementy Planu Mobilności Miejskiej).

Powyższe zasady dotyczą także Wnioskodawców planujących realizować projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI). 

Pobierz jako PDF