Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Poddziałań 8.3.1, 8.3.3, 8.3.4 i 8.3.5, których celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, są zobowiązani do wypełniania w Formularzu monitorowania uczestników projektu w aplikacji SL2014 pola „Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia”. Przedmiotowe dane są niezbędne do wyliczenia wskaźnika rezultatu długoterminowego w obszarze edukacji: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki. Obowiązek monitorowania ww. wskaźnika dla wszystkich Programów Operacyjnych leży po stronie Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, jednak przeprowadzenie badania nie będzie możliwe bez podania powyższej informacji. Wypełnienie pola pozwala na rezygnację z obowiązku przesyłania informacji w osobnych wiadomościach aplikacji SL2014.

Pobierz jako PDF