Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Dotyczy projektów Osi Priorytetowej 6, 7, 8 realizowanych w ramach Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż ustalając kwalifikowalność dodatkowego wynagrodzenia rocznego zarówno w poprzedniej jak i obecnej perspektywie finansowej kierowano się przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz opinią Departamentu Prawa Pracy w obecnym Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy wynagrodzenie roczne wypłaca się z zastrzeżeniem ust. 3, nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Zastrzeżenie w ww. art. 5 ust. 2 dotyczy przypadku likwidacji pracodawcy i wskazuje, że pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z zaistniałą sytuacją pracodawcy, wynagrodzenie roczne wypłacane jest w dniu rozwiązania stosunku pracy. Stanowisko to, pomimo wyroku w sprawie V SA/Wa 1523/14, zostało przez Departament Prawa Pracy w MRPiPS podtrzymane wraz ze wskazaniem braku zasadności utożsamiania zakończenia projektu z likwidacją pracodawcy. W obecnym okresie programowania proponowane podejście znalazło odzwierciedlenie w materiale informacyjnym dotyczącym rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), opracowanym przez Instytucję Zarządzająca PO WER.

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również fakt, że ww. wyrok został wydany w sprawie indywidualnej i miał charakter jednostkowy Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w chwili obecnej nie znajduje uzasadnienia dla zmiany dotychczasowego stanowiska w zakresie możliwości wypłaty i kwalifikowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Pobierz jako PDF