Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Informacja dotyczy projektów Osi Priorytetowej 7 realizowanych w ramach Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1155), ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki należy do zadań służby medycyny pracy. W związku z tym, podmiotami uprawnionymi do wydawania zaświadczeń (lub orzeczeń) o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020, są podmioty realizujące zadania służby medycyny pracy, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, skierowanie na badanie profilaktyczne, będące podstawą do wydania orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wydawane jest przez pracodawcę. Tryb wydawania orzeczeń określony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Natomiast osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. na podstawie stosunku cywilnoprawnego lub samozatrudnione), obejmowane są profilaktyczną opieką zdrowotną na swój wniosek. W celu uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w Wytycznych, należy złożyć w wybranej przez siebie podstawowej jednostce służby medycyny pracy wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną. Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy działających na obszarze danego województwa prowadzony jest i udostępniany zainteresowanym osobom przez właściwy wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Zakres informacji, które należy zawrzeć we wniosku, określono w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek.

Pobierz jako PDF