Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestały obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1), a zaczęły obowiązywać przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65 z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą klasyczną ” oraz przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą sektorową”.

Niestety proces legislacyjny dotyczący rządowego projektu ustawy o zmianie  ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366), mający na celu implementację przepisów ww. dyrektyw UE nie został jeszcze zakończony, co ma szczególne znaczenie dla instytucji realizujących programy polityki spójności z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności prowadzonych postępowań z przepisami unijnymi.

W tym stanie rzeczy Ministerstwo Rozwoju zaleca odłożenie wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia do momentu wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W przypadku, gdy takie odłożenie w czasie nie będzie jednak możliwe Urząd Zamówień Publicznych opracował zalecenia wskazujące sposób postępowania, który powinien zostać przyjęty przez Zamawiających w celu realizacji wymogów wynikających z przepisów dyrektyw, dotychczas nieodzwierciedlonych w treści obowiązującej ustawy. Zalecenia te powinny być stosowane do postępowań wszczętych w okresie od 18 kwietnia 2016 r. do rozpoczęcia terminu obowiązywania nowelizacji ustawy pzp.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test

Pismo Ministerstwa Rozwoju - DKF.IV.250.15.2016.MT (52.3 KB)

Pobierz jako PDF