Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na gruncie prawa unijnego i krajowego sukcesywnie wprowadzano liczne przepisy o charakterze sankcyjnym. Obecnie najważniejszymi regulacjami unijnymi wpływającymi na ograniczenie finansowego wspierania podmiotów związanych z Federacją Rosyjską są:

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi
w agresji Rosji wobec Ukrainy
 (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.);

- Rozporządzenie (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.);

- Komunikat Komisji „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (Dz. U. UE C 131 z 24.3.2022 str. 1),

oraz przepisy krajowe:

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy sankcyjne oraz stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (IZ WRPO 2014+) informuje, że Instytucje oraz beneficjenci są zobowiązani do zastosowania się do zawartych w nich wskazówek oraz do stosowania wszystkich obowiązujących przepisów o charakterze sankcyjnym w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Beneficjenci i wnioskodawcy realizujący i zamierzający realizować projekty współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów o charakterze sankcyjnym, w tym w szczególności ich uwzględniana we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze środków UE (zarówno do postępowań przeprowadzanych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, jak i do postępowań przeprowadzanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.), do czego zobowiązuje art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014).

Niemniej jednak z uwagi na fakt, że standardowy formularz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia nie obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem 2022/576, zamawiający powinien wymagać takiego oświadczenia w dokumentach zamówienia, a wykonawca powinien złożyć takie oświadczenie zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Jednocześnie IZ WRPO 2014+  zaleca bieżące śledzenie listy osób i podmiotów objętych ograniczeniami publikowanej na stronie BIP MSWiA (link: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami, w szczególności w kontekście zlecania zamówień publicznych i organizacji konkursów.

Ponadto IZ WRPO 2014+ zwraca uwagę, że wszelkie regulacje dotyczące wykluczenia podmiotów biorących udział w postępowaniu zawarte w art. 7 ust. 1-8 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego będą miały również zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowymi narzędziami pomocnymi w toku weryfikacji przedmiotowej przesłanki wykluczenia są: wywiadownie gospodarcze, odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe albo jego część, sprawozdanie zarządu z działalności jednostki albo jego część, informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj).

W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, IZ WRPO 2014+ odsyła do pytań i odpowiedzi opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/ukraina/pytania-i-odpowiedzi).

Obowiązki te będą podlegały kontroli ze strony IZ WRPO 2014+. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania ograniczeń określonych w w/w przepisach może to skutkować nałożeniem korekt finansowych na wydatki, w ramach których stwierdzono nieprawidłowość.     

Załączniki:

Pismo do KPO i RPO w sprawie stosowania sankcji (171.2 KB)

Pismo MSWiA (722.3 KB)

Pobierz jako PDF