Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje o możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Propozycje projektów należy zgłaszać:

  1.  na formularzu Zgłoszenia projektu do Indykatywnego Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik do Zasad wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 573/2015 z dnia 29 maja 2015 roku ze zmianami, dostępnym na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl .
  2. W terminie od dnia 02.07. 2021 roku do dnia 19.07. 2021 roku.
  3. Na adres:

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34,
Poznań

Obszar tematyczny/dziedzina, w ramach której można zgłaszać propozycje projektów pozakonkursowych oraz katalog podmiotów uprawnionych do zgłaszania propozycji projektów pozakonkursowych w ramach WRPO 2014+:

 

Działanie 5.2 Transport kolejowy.

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej.         

Typ projektu: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej.

Podmioty uprawnione do zgłaszania projektów pozakonkursowych:

1.            jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

2.            jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,

3.            podmioty zarządzające liniami kolejowymi i nieruchomościami kolejowymi,

4.            podmioty wykonujące w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

Przesłanki, które będą weryfikowane podczas identyfikacji projektów określone zostały w Zasadach wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) ze zm., przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 573/2015 z dnia 29 maja 2015 roku (ze zmianami), dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Szczegóły dotyczące warunków uzyskania wsparcia w ramach ww. Poddziałania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zawarte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dostępnym na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.

 

Fiszka projekty pozakonkursowe WRPO 2014+ (107 KB)

Komunikat nr 6 Zarządu Województwa Wielkopolskiego o możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach WRPO 2014+ (403.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5556/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2018 r. (528.6 KB)

 

Pobierz jako PDF