Komunikat nr 1 Zarządu Województwa Wielkopolskiego o możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje o możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Propozycje projektów należy zgłaszać:

1. na formularzu Zgłoszenia projektu do Indykatywnego Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik do Zasad wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 573/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, dostępnym na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl .

2. W terminie od dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 10 lipca 2015 roku.

3. Na adres:

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Al. Niepodległości 34,

Poznań

 

Obszary tematyczne/dziedziny, w ramach których można zgłaszać propozycje projektów pozakonkursowych oraz katalog podmiotów uprawnionych do zgłaszania propozycji projektów pozakonkursowych w ramach poszczególnych obszarów tematycznych/dziedzin WRPO 2014+:

 

Propozycje projektów pozakonkursowych można zgłaszać w ramach następujących dziedzin/obszarów tematycznych WRPO 2014+:

1. Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Podmioty uprawnione do zgłaszania projektów pozakonkursowych:

- Instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).
- Jednostki samorządu terytorialnego.
- Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
- Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. posiadające osobowość prawną,
- Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe.
- Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

2. Działanie 5.2 Transport kolejowy

Poddziałanie 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich

Podmioty uprawnione do zgłaszania projektów pozakonkursowych:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
- podmioty wykonujące w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

 3. Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

Podmioty uprawnione do zgłaszania projektów pozakonkursowych:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
- szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne i ich organa prowadzące,

 

Przesłanki, które będą weryfikowane podczas identyfikacji projektów określone zostały w Zasadach wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 573/2015 z dnia
29 maja 2015 roku, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.

 

Szczegóły dotyczące warunków uzyskania wsparcia w ramach ww. Poddziałań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zawarte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dostępnym na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl. 

Załączniki:

Komunikat nr 1 Zarządu Województwa Wielkopolskiego o możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) (178.1 KB)

Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) (246.5 KB)

Formularz Zgłoszenia projektu do Indykatywnego Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (541 KB)

 

Pobierz jako PDF