Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z końcowym etapem realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że (realizując obowiązek wynikający z art. 47 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020) nie planuje ogłaszania naborów projektów w trybie konkursowym w roku 2023.

Pobierz jako PDF