Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Komunikat w sprawie udostępnienia na platformie dla oceniających wnioski o dofinansowanie szkolenia specjalistycznego dotyczącego obszaru "Włączenie społeczne".

Z dniem 31 października 2018 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ustala, że szkolenie specjalistyczne EFS „Wytyczne w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego” jest włączone do programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.

Szkolenie ma charakter specjalistyczny i jest ono obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Priorytetu inwestycyjnego:

9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie,

9iv  - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (z wyłączeniem usług zdrowotnych, które są przedmiotem odrębnych wytycznych),

9v  - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

W związku z tym, od 01 lutego 2019 r. do składów KOP, które oceniają  projekty z ww. zakresu będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację powyższego specjalistycznego programu szkoleniowego.     

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Pobierz jako PDF