Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020 - Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju przekazał minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej na rok 2020, które wynoszą:

1. dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) – 44,3%;

2. dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 60,4%;

3. dla osób z niepełnosprawnościami w projektach dedykowanych w całości i wyłącznie osobom z tej grupy – 24%.

Efektywność zatrudnieniowa będzie spełniona w przypadku osób, które podejmą samozatrudnienie lub zatrudnienie w ramach stosunku pracy.

Powyższe poziomy efektywności zatrudnieniowej obowiązują dla projektów z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach celu tematycznego 8 przyjętych do realizacji na podstawie konkursów i naborów projektów pozakonkursowych, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowa informacja w poniższym linku:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/komunikat-w-sprawie-wyznaczenia-minimalnych-poziomow-efektywnosci-zatrudnieniowej-dla-regionalnych-programow-operacyjnych-1/

Pobierz jako PDF