Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (IZ WRPO 2014+) informuje, że poczynając od dnia 1.08.2020 r., podczas rekrutacji uczestników projektu, w którym status na rynku pracy decyduje o przynależności do grupy docelowej, w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy należy wymagać zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu. Sytuacja dotyczy przede wszystkim projektów przewidujących aktywizację zawodową uczestników, a więc Działań:

Wymóg zbierania zaświadczeń z ZUSu będzie także dotyczył pozostałych projektów, w których Beneficjent zawęził grupę docelową do takich osób lub brak zatrudnienia daje uczestnikowi większe szanse na udział w projekcie (np. poprzez dodatkowe punkty podczas rekrutacji).

Ponadto IZ WRPO 2014+ przypomina, że w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy należy przedkładać zaświadczenie z właściwego urzędu pracy.

Powyższe dokumenty będą sprawdzane przez IZ WRPO 2014+ podczas badania kwalifikowalności uczestników wraz z weryfikacją wniosku o płatność na wybranej próbie uczestników lub, w przypadku projektów rozliczanych za pomocą form uproszczonych, dla wszystkich uczestników.

Pobierz jako PDF