Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie stosowania ryczałtowych kosztów pośrednich w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż koszty pośrednie obejmują wszystkie koszty administracyjne związane z obsługa projektu.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz dodatkową interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do kosztów pośrednich dotyczących personelu  zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu zaliczamy m. in.:

 Podkreślić należy, iż jest to katalog otwarty, tzn. nie zawiera  wszystkich wydatków, które będą stanowić koszty pośrednie.

Pobierz jako PDF