Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe wnioski zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.    

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe.

Wyniki oceny formalnej Poddziałanie 7.3.2 - Ekonomia społeczna (118.2 KB)

Pobierz jako PDF