Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

7.3.2 Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną (323.3 KB)

7.3.2 Lista członków KOP (106.5 KB)

Pobierz jako PDF